zamówienie na:

o Roczny przegląd obiektu budowlanego – Bursy Szkolnej nr 1 w Jeleniej Górze, zgodny z art. 62 pkt 1 Prawa budowlanego (Dz.U.2018.1202 t.j. z dnia 2018.06.22). o Sporządzenie opinii budowlanej na temat możliwości wybicia otworu drzwiowego bez pozwolenia na budowę w ścianie miedzy pomieszczeniami Bursy numer 111 i 113.

zamawiający: Bursa Szkolna nr 1 w Jeleniej Górze
tryb zamówienia: zapytanie cenowe
nr sprawy: 6/2018
wartość: poniżej 30 000 euro
termin składania ofert: 24 października 2018  15:00
wynik postępowania: Najkorzystniejszą ofertę spełniającą kryteria złożył - Zakład Ogólnobudowlany Wykonawstwo i Projektowanie Jerzy Dusza 
Zapytanie ofertowe nr 6/2018


I. ZAMAWIAJĄCY
Bursa Szkolna nr 1 w Jeleniej Górze, ulica Jana Kilińskiego 5,7. 
Jednostka budżetowa Miasta Jeleniej Góry

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

o Roczny przegląd obiektu budowlanego – Bursy Szkolnej nr 1 w Jeleniej Górze, zgodny z art. 62 pkt 1 Prawa budowlanego (Dz.U.2018.1202 t.j. z dnia 2018.06.22).
o Sporządzenie opinii budowlanej na temat możliwości wybicia otworu drzwiowego bez pozwolenia na budowę w ścianie miedzy pomieszczeniami Bursy numer 111 i 113.

III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA:

Termin wykonania przeglądu do 09.11.2018r., przy czym dokładny termin przeglądu musi być uzgodniony z dyrektorem Bursy.

IV. OPIS SPOSBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
Oferta powinna być:
- opatrzona pieczątką firmową,
- posiadać datę sporządzenia, 
- zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP,
- podpisana czytelnie przez wykonawcę. 
- zawierać cenę brutto, uwzględniającą całość kosztów
- oferta może zawierać dokument (ty) lub oświadczenie o doświadczeniu w realizacji takich samych lub podobnych usług.

V. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT
1. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty elektronicznej na adres: bursa1@jeleniagora.pl , poczty, kuriera lub też dostarczona osobiście na  adres: Bursa Szkolna nr 1 w Jeleniej Górze, ulica Jana Kilińskiego 5,7 58-500 Jelenia Góra,  do dnia 24 października 2018 roku. 
2. Ocena ofert  zostanie  dokonana  w dniu  25 października 2018 roku, a wyniki  i wybór najkorzystniejszej oferty zostanie ogłoszony o godzinie 12:00 w siedzibie Bursy
oraz na stronie internetowej pod adresem: http://edukacja.bip.jeleniagora.pl
3.   Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
4. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
6.    Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie: http://edukacja.bip.jeleniagora.pl

VI. OCENA OFERT
Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:
1 - Cena 80%
2 – Udokumentowane doświadczenie w realizacji takich samych lub podobnych usług. 20%.

VII. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów za pośrednictwem strony internetowej znajdującej się pod adresem http://edukacja.bip.jeleniagora.pl

VIII. DODATKOWE INFORMACJE
Dodatkowych informacji udziela Krzysztof Raczek: telefonicznie 756453270 lub osobiście w siedzibie Bursy w godzinach 9:00-15:00.
                           

metryczka


Odpowiada za treść: Krzysztof Raczek
Opublikował: Krzysztof Raczek (16 października 2018, 14:04:27)

Ostatnia zmiana: Krzysztof Raczek (26 października 2018, 10:46:21)
Zmieniono: Wprowadzenie wyniku postępowania.

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 566