zamówienie na:

dostarczanie własnym transportem, zgodnie z wymaganiami HACCP do Bursy Szkolnej nr 1, ulica Jana Kilińskiego 5-7 w Jeleniej Górze: mięsa i wędlin wieprzowych , mięsa i wędlin drobiowych, mięsa wołowego, podrobów wieprzowych i drobiowych

zamawiający: Bursa Szkolna nr 1 w Jeleniej Górze
tryb zamówienia: Zapytanie ofertowe
nr sprawy: 6/2018
wartość: poniżej 30 000 euro
termin składania ofert: 27 grudnia 2018  10:00
wynik postępowania: Najkorzystniejszą ofertę spełniająca kryteria złożyło przedsiębiorstwo PEKROL Sp. J. Siedlęcin 
Zapytanie ofertowe
dotyczące dostarczania własnym transportem, zgodnie z wymaganiami  HACCP 
do Bursy Szkolnej nr 1, ulica Jana Kilińskiego 5-7 w Jeleniej Górze: mięsa i wędlin wieprzowych , mięsa i wędlin drobiowych, mięsa wołowego, podrobów wieprzowych i drobiowych:
Na podstawie art. 4 ust 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2018.1986 t.j. z dnia 2018.10.16) niniejsze postĘpowanie prowadzone jest bez stosowania przepisów
przywołanej ustawy.
I. Zamawiający:
Bursa Szkolna nr 1 w Jeleniej Górze, ul. Jana Kilińskiego 5-7, 58-500 Jelenia Góra
NIP: 6112706553, Regon: 021412864
Telefon: 756453270, e-mail: bursa1@jeleniagora.pl
II. Opis przedmiotu zamówienia:
Dostarczenie własnym transportem, na własny koszt, zgodnie z wymaganiami HACCP do Bursy Szkolnej nr 1, ulica Jana Kilińskiego 5-7 w Jeleniej Górze-  mięsa i wędlin wieprzowych , mięsa i wędlin drobiowych, mięsa wołowego, podrobów wieprzowych i drobiowych,  według telefonicznego zamówienia z dnia poprzedniego. Wymagamy dostaw tylko w dni robocze. Rodzaj i ilość produktów jest zmienna i zależy od ilości młodzieży i ustalonego jadłospisu, w okresie: świąt państwowych, ferii zimowych i wakacyjnej przerwy w nauce dla młodzieży  Bursa Szkolna nr 1 – może nie składać zamówień z uwagi na przerwę w pracy. Dostarczane artykuły winny spełniać wymagania jakościowe Polskich Norm, posiadać aktualny atest producenta i świadectwa jakości wymagane przepisami prawa.
III. Termin realizacji/wykonania zamówienia: od 02 stycznia 2019 do 31 grudnia 2019 roku.
IV. Wartość zamówienia wynosi:  44 770 złotych netto ustalona na podstawie szacunków za okres od 2 stycznia 2018 roku do 13 listopada 2018 roku. Wartość zamówienia w euro: 10 383,37 przeliczona zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2017 roku (Dz.U.2017.2477 z dnia 2017.12.29).
V. Nazwisko i imię osoby, która ustaliła wartość zamówienia Agnieszka Pawłowska
VI. Data ustalenia wartości zamówienia 13 listopada 2018 roku.
VII. Oferty będą oceniane poprzez porównanie cenowe 9 wybranych artykułów z różnych grup produktów (ceny muszą być podane netto):
-Filet z kurczaka cena za kilogram
-łopatka wieprzowa bez kości cena za kilogram
-udko z kurczaka cena za kilogram
-kurczak świeży cena za kilogram
-schab bez kości cena za kilogram
-kiełbasa krakowska cena za kilogram
-polędwica drobiowa cena za kilogram
-filet wędzony z indyka cena za kilogram
-kiełbasa śląska cena za kilogram
VIII. Warunki uczestnictwa w zapytaniu ofertowym i realizacji zamówienia:
1. Dostawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości zdrowotnej i trwałości dostarczonej żywności. 
2. Jakość dostarczanych produktów winna być zgodna z obowiązującymi przepisami oraz atestami dla produktów pierwszego gatunku / klasy. 
3. Dostawca gwarantuje, ze dostarczone produkty będą odpowiadały przepisom ustawy z 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz.U.2018.1541 t.j. z dnia 2018.08.10). 
4. Dostarczone produkty będą oznakowane zgodnie z wymaganiami rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 23 grudnia 2013 roku w sprawie znakowania poszczególnych rodzajów środków spożywczych (Dz.U.2015.29 z dnia 2015.01.08),  
5. Dostarczane produkty winny odpowiadać Polskim Normom oraz być zgodne z normami określonymi i obowiązującymi na obszarze Unii Europejskiej. 
6. Dostarczane produkty będą świeże, pełnowartościowe, należytej jakości oraz będą dostarczane nie później, niż w połowie okresu przydatności do spożycia przewidzianego dla danego produktu,
7.  Wykonawca zobowiązuje się dostarczać przedmiot umowy czystym środkiem transportu przystosowanym do przewozu przedmiotu umowy,
8. Każdy samochód, którym będzie dostarczana żywność musi posiadać decyzję Państwowego Powiatowego Inspektoratu Sanitarnego stwierdzającą spełnienie warunków do higienicznego przewozu określonych produktów (art. spożywcze). Zamawiający zastrzega sobie prawo do zażądania stosownego dokumentu w momencie dostawy produktów.

IX. Oferta powinna zawierać:
− datę sporządzenia,
− adres lub siedzibę oferenta, nr NIP, nr telefonu,
− oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu,
- ceny netto zgodnie z punktem VII zapytania cenowego. W przypadku oferowania innej gramatury opakowań należy cenę za opakowanie przeliczyć na gramaturę wymaganą w zapytaniu ofertowym.
X. Ofertę należy złożyć do dnia 27 grudnia 2018 r. do godz. 10:00, osobiście lub za
pośrednictwem poczty tradycyjnej do Bursy Szkolnej nr 1 w Jeleniej Górze, ul. Jana Kilińskiego 5-7, 58-500 Jelenia Góra, w zamkniętej kopercie z dopiskiem „oferta artykuły spożywcze: mięso i wędliny:”.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 27 grudnia  2018 r. o  godz. 11:00.
XI. . Ofertą najkorzystniejszą będzie oferta spełniająca wszystkie wymagania stawiane
przez Zamawiającego oraz mająca najniższą cenę.
 Zamawiający dokona oceny, a następnie wyboru najkorzystniejszej oferty wg
następującego wzoru:
cena minimalna / cena badanej ofert * 100 punktów = liczba punktów
XII. Informacje dodatkowe:
Dostawca nie może powierzyć wykonania zamówienia osobom trzecim, z wyjątkiem osób wskazanych w ofercie.. W przypadku nieprzestrzegania terminu dostaw oraz rażącego naruszenia postanowień niniejszej umowy, w szczególności powtarzających się opóźnień w realizacji dostaw, mimo bezskutecznego wezwania do zaprzestania naruszeń, Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy ze skutkiem natychmiastowym z winy Dostawcy.
Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Wykonawcę podczas wykonywania przedmiotu zamówienia. Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania Bursy Szkolnej nr 1 w Jeleniej Górze do zawarcia umowy.
6. Osoba upoważniona do udzielania informacji w zakresie procedury i przedmiotu zamówienia: Agnieszka Pawłowska tel: 756453270 w godzinach 7:30-15:00.
Krzysztof Raczek
Dyrektor Bursy Szkolnej Nr 1 w Jeleniej Górze
 
Wzór umowy:
U M O WA  NR    … /ZP/ Ż/ 201..

         Zawarta w dniu ……… r. pomiędzy Bursą Szkolną nr 1 w Jeleniej Górze  ul. Jana Kilińskiego 5-7 , posiadającym nr  identyfikacyjny  NIP 6112706553  zwaną „Zamawiającym „ reprezentowaną przez :
Dyrektora Bursy Szkolnej nr 1  - …………………………

   a …………………………………………reprezentowanym przez…………………………… - zwanym dalej Wykonawcą.


Niniejsza umowa jest konsekwencją zapytania ofertowego  zgodnego z REGULAMINEM UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH W BURSIE SZKOLNEJ NR 1 W JELENIEJ GÓRZE, KTÓRYCH WARTOŚĆ NIE PRZEKRACZA WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 30 000 EURO z dnia 5 czerwca 2014 roku.
                                                                  
§ 1  Przedmiot umowy

1. Mocą niniejszej umowy  Wykonawca zobowiązuje się do dostawy ……………….. na podstawie złożonej oferty cenowej .
2. Termin wykonania zamówienia ustala się od dnia 02.01.2019. do 31 grudnia 2019.
3. Daty dostaw  oraz ilości potrzebnego towaru będą podawane wykonawcy każdorazowo w formie zamówienia telefonicznego, dnia poprzedniego przez samodzielnego odpowiedzialnego za zamówienia pracownika Bursy do godziny uzgodnionej z Wykonawcą dostaw.
4. Wykonawca podejmuje się również rozładunku towaru i przeniesienia go do magazynu żywnościowego Bursy.

§  2
Warunki realizacji

1. Produkty będą dostarczane przez Wykonawcę własnym transportem, na jego koszt oraz ryzyko do siedziby Zamawiającego w dni robocze od poniedziałku do piątku, w godzinach od 7:00 do 09:30. 
2. Wykonawca zobowiązuje się dostarczać przedmiot umowy czystym środkiem transportu
przystosowanym do przewozu przedmiotu umowy, każdy samochód, którym będzie dostarczana żywność musi posiadać decyzję Państwowego Powiatowego Inspektoratu Sanitarnego stwierdzającą spełnienie warunków do higienicznego przewozu określonych produktów.
3. Dostawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości zdrowotnej i trwałości dostarczonej żywności.
4. Jakość dostarczanych produktów winna być zgodna z obowiązującymi przepisami oraz atestami
dla produktów pierwszego gatunku / klasy.
5. Dostawca gwarantuje Zamawiającemu że dostarczona żywność będzie wolna od wad, będzie spełniać
wszelkie wymagania określone przez Zamawiającego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
6. Dostawca gwarantuje, ze dostarczone produkty będą odpowiadały przepisom ustawy z 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz.U.2018.1541 t.j. z dnia 2018.08.10).
7. Dostarczone produkty będą oznakowane zgodnie z wymaganiami rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 23 grudnia 2013 roku w sprawie znakowania poszczególnych rodzajów środków spożywczych (Dz.U.2015.29 z dnia 2015.01.08). 
8. Dostarczane produkty winny odpowiadać Polskim Normom oraz być zgodne z normami określonymi i
obowiązującymi na obszarze Unii Europejskiej.
9. Dostarczane produkty będą świeże, pełnowartościowe, należytej jakości oraz będą dostarczane nie
później, niż w połowie okresu przydatności do spożycia przewidzianego dla danego produktu.
10. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego wadliwej partii dostarczonego towaru, reklamacja
zostanie zgłoszona telefonicznie. Wykonawca zobowiązuje się niezwłocznie do jego wymiany na towar
wolny od wad w ciągu 3 godzin, w ilościach zakwestionowanych przez Zamawiającego.
11. Miejscem dostarczenia zamówienia jest siedziba Bursy Szkolnej nr 1 ul. Jana Kilińskiego 5-7 58-500 Jelenia Góra.
12.  Odbiór towaru   powinien być potwierdzony przez odbiorcę podpisem na wystawionym 
      przez Wykonawcę  na dokumencie ilościowym ,  doręczonym z towarem.
                                                                  
§ 3
Warunki płatności

1. Zapłata należności za wykonaną dostawę nastąpi przelewem na konto bankowe wykonawcy:
…..…………………………………………………………………………………………………
na podstawie prawidłowo wystawionej przez Dostawcę faktury VAT, w terminie 14 dni od daty jej
otrzymania przez Zamawiającego.
2. Faktury będą wystawiane zgodnie z poszczególnymi zamówieniami i doręczane bezpośrednio
do siedziby Zamawiającego.
3. Zmiana cen przedstawionych w odpowiedzi na zapytanie ofertowe Bursy, może nastąpić po wcześniejszym poinformowaniu Zamawiającego o wysokości zmian cen i ich przyczynach. Jeżeli Zamawiający nie zaakceptuje zmiany cen, może wypowiedzieć niniejszą umowę z dwutygodniowym okresem wypowiedzenia.

§  4
Prawo odstąpienia

                                         
Strony postanawiają ,że  przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących przypadkach:
1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia  od umowy jeżeli:
a) zostanie ogłoszona upadłość Wykonawcy,
b) wykonawca nie rozpoczął lub przerwał realizację zamówień bez uzasadnionych 
    przyczyn,
      c) Wykonawca dostarczył trzykrotnie towar, który nie spełniał warunków niniejszej umowy.

2. W  razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy
nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, zamawiający  może odstąpić  od umowy w terminie miesiąca od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach.
3. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy jeżeli:
a)Zamawiający odmawia bez uzasadnionej przyczyny dokonania odbioru towaru.
b) Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio nie przewidzianych okoliczności nie będzie mógł spełnić  swoich zobowiązań umownych wobec Wykonawcy.
4. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności
takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.

§  5
Przepisy końcowe

1. Wykonawca nie może powierzyć wykonania zamówienia osobom trzecim, z wyjątkiem osób
wskazanych w ofercie. 
2. Zmiany treści niniejszej umowy dopuszczalne są, wyłącznie za wolą stron wyrażoną na piśmie w formie aneksu do umowy.
3. W sprawach nie unormowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu
Cywilnego
4. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach , po jednym dla
każdej ze stron. 
ZAMAWIAJĄCY                                                                                          DOSTAWCA

metryczka


Odpowiada za treść: Krzysztof Raczek
Opublikował: Krzysztof Raczek (15 grudnia 2018, 17:57:48)

Ostatnia zmiana: Krzysztof Raczek (28 grudnia 2018, 12:49:46)
Zmieniono: Wprowadzono rozstrzygnięcie zapytania ofertowego

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 669