zamówienie na:

usługę comiesięcznego przeglądu i konserwacji dźwigu osobowego zgodnie z zapisami Ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz.U.2018.1351 t.j. z dnia 2018.07.13 z późniejszymi zmianami), której celem jest utrzymanie oraz zapewnienie bezpiecznego i zgodnego z przeznaczeniem funkcjonowania urządzeń Q=630 kg o nr fabrycznym EXPL 05558EL, rok budowy 2011 - zainstalowanego w budynku Bursy Szkolnej nr 1 w Jeleniej Górze przy ulicy Kilińskiego 5-7

zamawiający: Bursa Szkolna nr 1 w Jeleniej Górze
tryb zamówienia: Zapytanie ofertowe
nr sprawy: 1/2019
wartość: poniżej 30 000 euro
termin składania ofert: 14 stycznia 2019  10:00
wynik postępowania: Najkorzystniejszą ofertę, spełniającą kryteria złożyły Zakłady Techniki Dźwigowej Techlift Wrocław 
ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/2019
DOTYCZĄCE USŁUGI  
Comiesięcznego przeglądu i konserwacji dźwigu osobowego zgodnie z zapisami Ustawy
z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz.U.2018.1351 t.j. z dnia 2018.07.13 z późniejszymi zmianami), której celem jest utrzymanie oraz zapewnienie bezpiecznego i zgodnego z przeznaczeniem funkcjonowania urządzeń Q=630 kg o nr  fabrycznym EXPL 05558EL, rok budowy 2011 - zainstalowanego w budynku Bursy Szkolnej nr 1 w Jeleniej Górze przy ulicy Kilińskiego 5-7. 

I. Zamawiający:
Bursa Szkolna nr 1 w Jeleniej Górze, ul. Jana Kilińskiego 5-7, 58-500 Jelenia Góra
NIP: 6112706553, Regon: 021412864
Telefon: 756453270, e-mail: bursa1@jeleniagora.pl

II. Opis przedmiotu zamówienia:

Usługa obejmuje następujący zakres czynności:
1. czynności konserwacyjne w zakresie ustalonym instrukcją konserwacji, opracowaną przez producenta dźwigów i obowiązującymi przepisami Dozoru Technicznego, dotyczącymi elektrycznych dźwigów pionowych oraz dokonywanie wymaganych przeglądów okresowych i prowadzenie stosownej dokumentacji z tych czynności,
2. przygotowanie dźwigu oraz udział w okresowych kontrolach dokonywanych przez UDT,
3. przyjmowanie zgłoszeń awarii oraz uwalnianie ludzi w czasie awarii dźwigu, czas reakcji do 3 godzin.

III. Termin realizacji/wykonania usługi 
Umowa zostanie podpisana na dwa lata.

IV. Termin składania ofert: 14 stycznia 2019 roku do godziny 10:00 , osobiście lub drogą pocztową na adres Bursy (Bursa Szkolna nr 1 w Jeleniej Górze ulica Kilińskiego 5-7, 58-500 Jelenia Góra) lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: bursa1@jeleniagora.pl;

O wyborze oferty decyduje: 90% cena brutto wykonania usługi, 10% udokumentowane doświadczenie w świadczeniu podobnych usług.
Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania Bursy Szkolnej nr 1 w Jeleniej Górze do zawarcia umowy.
Osoba upoważniona do udzielania informacji w zakresie procedury i przedmiotu zamówienia: Krzysztof Raczek  telefon: 756453270 w godzinach 10:00-13:00.

Krzysztof Raczek 
Dyrektor Bursy Szkolnej nr 1
w Jeleniej Górze

metryczka


Odpowiada za treść: Krzysztof Raczek
Opublikował: Krzysztof Raczek (2 stycznia 2019, 13:41:56)

Ostatnia zmiana: Krzysztof Raczek (14 stycznia 2019, 13:52:22)
Zmieniono: Wprowadzono rozstrzygniecie zapytania ofertowego

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 547