zamówienie na:

Dostawa artykułów spożywczych w pakiecie do Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Jeleniej Górze – mleko, nabiał, art. spożywcze

zamawiający: Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy
tryb zamówienia: Zapytanie ofertowe
nr sprawy: 1/2019
wartość: Poniżej 30 000 Euro
termin składania ofert: 25 marca 2019  12:00
wynik postępowania: Zawiadomienie o wyborze wykonawcy w załączeniu  
Numer ogłoszenia: 1/2019; data zamieszczenia: 11.03.2019

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe.

Przedmiot zamówienia:
Sukcesywne dostawy artykułów spożywczych w pakiecie.
Zapytanie ofertowe nr 1/2019-mleko, nabiał, art. spożywcze CPV 15000000-8, 15500000-3,

Zamawiający zastrzega sobie prawo zmniejszenia lub zwiększenia zamawianych dostaw o 20% w związku z nowym rokiem szkolnym i możliwą zmianą ilości uczniów, której Zamawiający nie jest w stanie obecnie dokładnie określić. Wykonawca dostarczy i rozładuje przedmiot zamówienia na wskazane przez zamawiającego miejsce na terenie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego przy ul. Kruszwickiej 3. Dostawy przedmiotu zamówienia odbywać się będą  po telefonicznym zamówieniu złożonym przez osoby upoważnione przez Zamawiającego w przeddzień dostawy w dni robocze w godzinach 7.00-15.00 transportem wykonawcy, przeznaczonym do przewozu artykułów spożywczych , zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie ustawy z dnia 25.08.2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia ( Dz. U. z 2006 r. Nr 171 poz. 1225 z późniejszymi zmianami). Artykuły spożywcze muszą być świeże, o najwyższej jakości Artykuły spożywcze muszą spełniać wymagania wszystkich odpowiednich norm oraz posiadać wszelkie niezbędne dokumenty i atesty dopuszczające do obrotu na terenie kraju. Zamówienia będą realizowane przez okres 12 miesięcy od dnia podpisania umowy.

CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 12.
Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
Termin i miejsce składania ofert: 25.03.2019 godz. 12:00, Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy, 58-500 Jelenia Góra, ul. Kruszwicka 3, sekretariat

SIWZ (181kB) pdf
FORMULARZ CENOWY (117kB) pdf
kLAUZULA INFORMACYJNA RODO (63kB) pdf
ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH (50kB) pdf
Rozstrzygnięcie (602kB) pdf

metryczka


Odpowiada za treść: Romuald Szpot
Opublikował: Monika Nakonieczna-Iwan (11 marca 2019, 08:47:25)

Ostatnia zmiana: Monika Nakonieczna-Iwan (28 marca 2019, 11:30:52)
Zmieniono: Rozstrzygnięcie

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 721