zamówienie na:

Usługę ratowniczego zabezpieczenia sezonowego kompleksu basenów miejskich przy ulicy Sudeckiej 42

zamawiający: Międzyszkolny Ośrodek Sportu
tryb zamówienia: Zapytanie ofertowe
nr sprawy: 2/2019
wartość: poniżej 30000 euro
termin składania ofert: 30 kwietnia 2019  12:00
wynik postępowania: Wynik postępowania w załączniku nr 2 
Dyrektor Międzyszkolnego Ośrodka Sportu w Jeleniej Górze ogłasza konkurs ofert na usługę ratowniczego zabezpieczenia sezonowego kompleksu basenów miejskich przy ulicy Sudeckiej 42 w Jeleniej Górze. 

1. Zamawiający: 
Międzyszkolny Ośrodek Sportu w Jeleniej Górze
zaprasza do złożenia ofert na: 
Usługę ratowniczego zabezpieczenia sezonowego kompleksu basenów miejskich przy ulicy Sudeckiej 42 w Jeleniej Górze. 
(nazwa zamówienia)

2. Opis przedmiotu zamówienia: 
Ratownicze zabezpieczenie kompleksu basenów miejskich przy ul. Sudeckiej 42 w sezonie letnim 2019.
W skład kompleksu wchodzą:
- dwie niecki basenowe o wymiarach 50x25 metrów każda
- brodzik o średnicy 7 metrów,
- wieża o 2 stopniach wysokości - 3 i 5m,
- zjeżdżalnia wodna.
Wymagana ilość ratowników - zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Uprawnienia ratowników - ratownicy winni posiadać uprawnienia przewidziane odpowiednimi przepisami.

3. Termin realizacji zamówienia: 
Codziennie od 20-06-2019 do 01-09-2019 włącznie w godzinach od 10.00 do 19.00

4. Miejsce i termin złożenia oferty: 
Międzyszkolny Ośrodek Sportu w Jeleniej Górze
ul. Sudecka 42
58-500 Jelenia Góra
30-04-2019, godzina 12.00
5. Kryterium oceny ofert: cena – 100%
6. Wzór oferty - załącznik Nr 1 do zapytania ofertowego.
7. Sposób przygotowania oferty:
Ofertę należy sporządzić w formie pisemnej w języku polskim;
Złożyć w formie elektronicznej jako skan załącznika nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego na adres biuro@mosjg.pl jako temat wiadomości należy wpisać: Oferta w postępowaniu  Usługa ratowniczego zabezpieczenia sezonowego kompleksu basenów miejskich przy ulicy Sudeckiej 42 w Jeleniej Górze lato 2018.

8. Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami ze strony Zamawiającego: 
Iza Barczyńska, techniczny@mosjg.pl


Załącznik Nr 1 do zapytania ofertowego

Nazwa Wykonawcy:  ………………………...……………….
Adres wykonawcy:    …………………………………………………
Telefon:  …………………………………………………
E-mail:  …………………………………………………
NIP i Regon:   ………………………………………………….

Międzyszkolny Ośrodek Sportu
Ul. Sudecka 42
58-500 Jelenia Góra  


O F E R T A 
Odpowiadając na zapytanie ofertowe, na zadanie: 
Usługa ratowniczego zabezpieczenia sezonowego kompleksu basenów miejskich przy ulicy Sudeckiej 42 w Jeleniej Górze lato 2018.
oferuję:
1. Wykonanie przedmiotu zamówienia za:
Cenę  ryczałtową (brutto).................................PLN (słownie PLN..........................................) w tym należny podatek VAT.
2. Oświadczam, że zapoznałem się z zapytaniem ofertowym i nie wnoszę zastrzeżeń.
3. Potwierdzam wykonanie usługi w okresie: codziennie od 20-06-2019 do 01-09-2019 r. włącznie.
4. Oświadczam, że:
a) spełniam warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
b) posiadam uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności objętych niniejszym zamówieniem, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
c) ……………………………………………………………………………………………..
........................................................ 
    (podpis wykonawcy lub osoby upełnomocnionej)W załączeniu:
1. Aktualny KRS lub CEIDG

załącznik nr 1 (16kB) word
Wynik postępowania (310kB) jpg

metryczka


Odpowiada za treść: Małgorzata Sadowska
Opublikował: Maria Piwowarek (2 kwietnia 2019, 14:06:00)

Ostatnia zmiana: Maria Piwowarek (6 maja 2019, 14:41:55)
Zmieniono: Wprowadzenie wyniku postępowania w postaci załącznika nr 2

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 692