zamówienie na:

dostarczanie własnym transportem, zgodnie z wymaganiami HACCP do Bursy Szkolnej nr 1, ulica Kilińskiego 5, 7 Jelenia Góra artykułów spożywczych, produktów z ziarna zbóż, tłuszczu i nabiału:

zamawiający: Bursa Szkolna Nr 1 w Jeleniej Górze
tryb zamówienia: zapytanie ofertowe
nr sprawy: 7/2019
wartość: poniżej 30 000 euro
termin składania ofert: 20 grudnia 2019  10:00
wynik postępowania: wybrano ofertę firmy Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe SIM sp. z o.o.; ul. Karola Miarki 38; 58-500 Jelenia Góra 
Zapytanie ofertowe

dotyczące dostarczania własnym transportem, zgodnie z wymaganiami HACCP do Bursy Szkolnej nr 1, ulica Kilińskiego 5, 7 Jelenia Góra artykułów spożywczych, produktów z ziarna zbóż, tłuszczu i nabiału:


Na podstawie art. 4 ust 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2018.1986 t.j. z dnia 2018.10.16) niniejsze postepowanie prowadzone jest bez stosowania przepisów przywołanej ustawy.


I. Zamawiający:
Bursa Szkolna nr 1 w Jeleniej Górze, ul. Jana Kilińskiego 5, 7; 58 - 500 Jelenia Góra
NIP: 6112706553, Regon: 021412864
Telefon: 756453270, e-mail: bursa1@jeleniagora.pl

II. Opis przedmiotu zamówienia:
Dostarczenie własnym transportem, na własny koszt, zgodnie z wymaganiami HACCP do Bursy Szkolnej nr 1, ulica Jana Kilińskiego 5, 7 w Jeleniej Górze - artykułów spożywczych, produktów z ziarna zbóż, tłuszczu i nabiału, według telefonicznego zamówienia z dnia poprzedniego. Wymagamy dostaw tylko w dni robocze. Rodzaj i ilość produktów jest zmienna i zależy od ilości młodzieży i ustalonego jadłospisu, w okresie: świąt państwowych, ferii zimowych i wakacyjnej przerwy w nauce dla młodzieży Bursa Szkolna nr 1 – może nie składać zamówień z uwagi na przerwę w pracy. Dostarczane artykuły winny spełniać wymagania jakościowe Polskich Norm, posiadać aktualny atest producenta i świadectwa jakości wymagane przepisami prawa.

III. Termin realizacji/wykonania zamówienia: od 02 stycznia 2020 do 31 grudnia 2020 roku.

IV. Wartość zamówienia wynosi: 78 484,86 złotych netto ustalona na podstawie szacunków za okres od 2 stycznia 2019 roku do 30 listopada 2019 roku. Wartość zamówienia w euro: 18 202,76 przeliczona zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2017 roku (Dz.U.2017.2477 z dnia 2017.12.29).

V. Nazwisko i imię osoby, która ustaliła wartość zamówienia: Ewa Bugajewicz

VI. Data ustalenia wartości zamówienia: 3 grudnia 2019 roku.

VII. Oferty będą oceniane poprzez porównanie cenowe 13 wybranych artykułów z różnych grup produktów (ceny muszą być podane netto):
- ser żółty blok - cena za kilogram
- ser żółty krojony - cena za kilogram
- ser mozzarella blok - cena za kilogram
- ser mozzarella w zalewie - cena za kilogram
- masło o zawartości tłuszczu, co najmniej 82% - cena za kilogram
- mleko UHT 3,2 % tłuszczu - cena za litr
- cukier biały - cena za kilogram
- mąka tortowa typ 450 - cena za kilogram
- olej rzepakowy - cena za litr
- sok wieloowocowy, przecierowy 300 ml - cena za 1 butelkę
- ketchup łagodny do 1 litra - cena za litr
- twaróg półtłusty - cena za kilogram
- serek homogenizowany 150g - cena za sztukę


VIII. Warunki uczestnictwa w zapytaniu ofertowym i realizacji zamówienia:
1. Dostawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości zdrowotnej i trwałości dostarczonej żywności.
2. Jakość dostarczanych produktów winna być zgodna z obowiązującymi przepisami oraz atestami dla produktów pierwszego gatunku / klasy.
3. Dostawca gwarantuje, że dostarczone produkty będą odpowiadały przepisom ustawy z 25 sierpnia 2006r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz.U.2018.1541 t.j. z dnia 2018.08.10).
4. Dostarczone produkty będą oznakowane zgodnie z wymaganiami rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 23 grudnia 2013 roku w sprawie znakowania poszczególnych rodzajów środków spożywczych (Dz.U.2015.29 z dnia 2015.01.08).
5. Dostarczane produkty winny odpowiadać Polskim Normom oraz być zgodne z normami określonymi i obowiązującymi na obszarze Unii Europejskiej.
6. Dostarczane produkty będą świeże, pełnowartościowe, należytej jakości oraz będą dostarczane nie później, niż w połowie okresu przydatności do spożycia przewidzianego dla danego produktu.
7. Wykonawca zobowiązuje się dostarczać przedmiot umowy czystym środkiem transportu przystosowanym do przewozu przedmiotu umowy.
8. Każdy samochód, którym będzie dostarczana żywność musi posiadać decyzję Państwowego Powiatowego Inspektoratu Sanitarnego stwierdzającą spełnienie warunków do higienicznego przewozu określonych produktów (art. spożywcze). Zamawiający zastrzega sobie prawo do zażądania stosownego dokumentu w momencie dostawy produktów.

IX. Oferta powinna zawierać:
- datę sporządzenia,
- adres lub siedzibę oferenta, nr NIP, nr telefonu,
- oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postepowaniu,
- ceny netto zgodnie z punktem VII zapytania cenowego. W przypadku oferowania innej gramatury opakowań należy cenę za opakowanie przeliczyć na gramaturę wymaganą w zapytaniu ofertowym.

X. Ofertę należy złożyć do dnia 20 grudnia 2019 r. do godz. 10:00, osobiście lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej do Bursy Szkolnej nr 1 w Jeleniej Górze, ul. Jana Kilińskiego 5, 7; 58 - 500 Jelenia Góra, w zamkniętej kopercie z dopiskiem „oferta artykuły spożywcze”. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 20 grudnia 2019r. o godz. 12:00.

XI. Ofertą najkorzystniejszą będzie oferta spełniająca wszystkie wymagania stawiane przez Zamawiającego oraz mająca najniższą cenę. Zamawiający dokona oceny, a następnie wyboru najkorzystniejszej oferty wg następującego wzoru:
cena minimalna / cena badanej ofert * 100 punktów = liczba punktów

XII. Informacje dodatkowe:
Dostawca nie może powierzyć wykonania zamówienia osobom trzecim, z wyjątkiem osób wskazanych w ofercie. W przypadku nieprzestrzegania terminu dostaw oraz rażącego naruszenia postanowień niniejszej umowy, w szczególności powtarzających się opóźnień w realizacji dostaw, mimo bezskutecznego wezwania do zaprzestania naruszeń, Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy ze skutkiem natychmiastowym z winy Dostawcy.
Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Wykonawcę podczas wykonywania przedmiotu zamówienia. Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania Bursy Szkolnej nr 1 w Jeleniej Górze do zawarcia umowy.
Osoba upoważniona do udzielania informacji w zakresie procedury i przedmiotu zamówienia: Ewa Bugajewicz, tel. 756453270 w godzinach 7:30-15:00.

Krzysztof Raczek
Dyrektor Bursy Szkolnej Nr 1 w Jeleniej Górze

 
Wzór umowy:
UMOWA NR …… /ZP/Ż/201….

Zawarta w dniu ………………r. pomiędzy Bursą Szkolną nr 1 w Jeleniej Górze, ul. Jana Kilińskiego 5, 7, posiadającym nr identyfikacyjny NIP 6112706553 zwaną „Zamawiającym„ reprezentowaną przez :
Dyrektora Bursy Szkolnej nr 1 - …………………………

a …………………………………………reprezentowanym przez…………………………… - zwanym dalej Wykonawcą.

Niniejsza umowa jest konsekwencją zapytania ofertowego zgodnego z REGULAMINEM UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH W BURSIE SZKOLNEJ NR 1 W JELENIEJ GÓRZE, KTÓRYCH WARTOŚĆ NIE PRZEKRACZA WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 30 000 EURO z dnia 5 czerwca 2014 roku.

§ 1 Przedmiot umowy

1. Mocą niniejszej umowy Wykonawca zobowiązuje się do dostawy …………………….... na podstawie złożonej oferty cenowej.
2. Termin wykonania zamówienia ustala się od dnia 02.01.2020 do 31.12.2020 roku.
3. Daty dostaw oraz ilości potrzebnego towaru będą podawane wykonawcy każdorazowo w formie zamówienia telefonicznego, dnia poprzedniego przez samodzielnego odpowiedzialnego za zamówienia pracownika Bursy do godziny uzgodnionej z Wykonawcą dostaw.
4. Wykonawca podejmuje się również rozładunku towaru i przeniesienia go do magazynu żywnościowego Bursy.

§ 2 Warunki realizacji

1. Produkty będą dostarczane przez Wykonawcę własnym transportem, na jego koszt oraz ryzyko do siedziby Zamawiającego w dni robocze od poniedziałku do piątku, w godzinach od 7:00 do 09:30.
2. Wykonawca zobowiązuje się dostarczać przedmiot umowy czystym środkiem transportu przystosowanym do przewozu przedmiotu umowy, każdy samochód, którym będzie dostarczana żywność musi posiadać decyzję Państwowego Powiatowego Inspektoratu Sanitarnego stwierdzającą spełnienie warunków do higienicznego przewozu określonych produktów.
3. Dostawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości zdrowotnej i trwałości dostarczonej żywności.
4. Jakość dostarczanych produktów winna być zgodna z obowiązującymi przepisami oraz atestami dla produktów pierwszego gatunku / klasy.
5. Dostawca gwarantuje Zamawiającemu że dostarczona żywność będzie wolna od wad, będzie spełniać wszelkie wymagania określone przez Zamawiającego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
6. Dostawca gwarantuje, że dostarczone produkty będą odpowiadały przepisom ustawy z 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz.U.2018.1541 t.j. z dnia 2018.08.10).
7. Dostarczone produkty będą oznakowane zgodnie z wymaganiami rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 23 grudnia 2013 roku w sprawie znakowania poszczególnych rodzajów środków spożywczych (Dz.U.2015.29 z dnia 2015.01.08).
8. Dostarczane produkty winny odpowiadać Polskim Normom oraz być zgodne z normami określonymi i obowiązującymi na obszarze Unii Europejskiej.
9. Dostarczane produkty będą świeże, pełnowartościowe, należytej jakości oraz będą dostarczane nie później, niż w połowie okresu przydatności do spożycia przewidzianego dla danego produktu.
10. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego wadliwej partii dostarczonego towaru, reklamacja zostanie zgłoszona telefonicznie. Wykonawca zobowiązuje się niezwłocznie do jego wymiany na towar wolny od wad w ciągu 3 godzin, w ilościach zakwestionowanych przez Zamawiającego.
11. Miejscem dostarczenia zamówienia jest siedziba Bursy Szkolnej nr 1, ul. Jana Kilińskiego 5, 7; 58 - 500 Jelenia Góra.
12. Odbiór towaru powinien być potwierdzony przez odbiorcę podpisem na wystawionym przez Wykonawcę na dokumencie ilościowym, doręczonym z towarem.

§ 3 Warunki płatności

1. Zapłata należności za wykonaną dostawę nastąpi przelewem na konto bankowe wykonawcy:…..………………………………………………………………………………….na podstawie prawidłowo wystawionej przez Dostawcę faktury VAT, w terminie 14 dni od daty jej otrzymania przez Zamawiającego.
2. Faktury będą wystawiane zgodnie z poszczególnymi zamówieniami i doręczane bezpośrednio do siedziby Zamawiającego.
3. Zmiana cen przedstawionych w odpowiedzi na zapytanie ofertowe Bursy, może nastąpić po wcześniejszym poinformowaniu Zamawiającego o wysokości zmian cen i ich przyczynach. Jeżeli Zamawiający nie zaakceptuje zmiany cen, może wypowiedzieć niniejszą umowę z dwutygodniowym okresem wypowiedzenia.

§ 4 Prawo odstąpienia

Strony postanawiają ,że przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących przypadkach:
1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy jeżeli:
a) zostanie ogłoszona upadłość Wykonawcy,
b) wykonawca nie rozpoczął lub przerwał realizację zamówień bez uzasadnionych przyczyn,
c) wykonawca dostarczył trzykrotnie towar, który nie spełniał warunków niniejszej umowy.

2. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, zamawiający może odstąpić od umowy w terminie miesiąca od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach.

3. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy jeżeli:
a) Zamawiający odmawia bez uzasadnionej przyczyny dokonania odbioru towaru.
b) Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio nie przewidzianych okoliczności nie będzie mógł spełnić  swoich zobowiązań umownych wobec Wykonawcy.

4. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.

§ 5 Przepisy końcowe

1. Wykonawca nie może powierzyć wykonania zamówienia osobom trzecim, z wyjątkiem osób wskazanych w ofercie. 
2. Zmiany treści niniejszej umowy dopuszczalne są, wyłącznie za wolą stron wyrażoną na piśmie w formie aneksu do umowy.
3. W sprawach nie unormowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego
4. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach , po jednym dla każdej ze stron.
ZAMAWIAJACY DOSTAWCA

metryczka


Odpowiada za treść: Krzysztof Raczek
Opublikował: Krzysztof Raczek (12 grudnia 2019, 15:23:17)

Ostatnia zmiana: Krzysztof Raczek (23 grudnia 2019, 15:40:29)
Zmieniono: Wprowadzenie rozstrzygnięcia

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 763