zamówienie na:

Usługę stałego wsparcia, konserwacji, napraw, dozoru systemu informatycznego i monitoringu wizyjnego - zainstalowanego w budynku Bursy Szkolnej nr 1 w Jeleniej Górze przy ulicy Kilińskiego 5, 7 wraz z oddziałami: 1) przy ulicy Jana Kilińskiego 38, 2) przy ulicy Sudeckiej 42.

zamawiający: Bursa Szkolna nr 1 w Jeleniej Górze
tryb zamówienia: zapytanie ofertowe
nr sprawy: 3/2020
wartość: poniżej 30 000 euro
termin składania ofert: 29 października 2020  12:00
wynik postępowania: Najkorzystniejszą cenowo ofertę, spełniającą kryteria złożyła firma Bielak Systemy - Grzegorz Bielak  
Zapytanie ofertowe nr 3/2020
 

I. ZAMAWIAJĄCY:

Bursa Szkolna nr 1 w Jeleniej Górze, ulica Jana Kilińskiego 5,7 wraz z oddziałami: 1) przy ulicy Jana Kilińskiego 38, 2) przy ulicy Sudeckiej 42.
Jednostka budżetowa Miasta Jeleniej Góry

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Stałego wsparcia, konserwacji, napraw, dozoru systemu informatycznego i monitoringu wizyjnego - zainstalowanego w budynku Bursy Szkolnej nr 1 w Jeleniej Górze przy ulicy Kilińskiego 5, 7 wraz z oddziałami: 1) przy ulicy Jana Kilińskiego 38, 2) przy ulicy Sudeckiej 42.

Usługa obejmuje następujący zakres czynności:

1. Opieka nad prawidłowym działaniem oprogramowania:
- księgowym (płatnik, księgowość kadry, płace, inwentarz i finanse optivum - vulcan (Baza MS SQL);
- lokalny raport elektroniczny (Vmware linux suse MySQL + php);
- serwer plików Windows 2008 Server; 
2.  Regularne dokonywanie kopii bezpieczeństwa danych;
3. Raz w tygodniu wizyta serwisowo-kontrolna w Bursie lub jednym z oddziałów, efekty prac wsparcia, konserwacji, napraw, dozoru systemu informatycznego i monitoringu wizyjnego – opisane będą w raporcie serwisowym;
4. Kontrole nad poprawną pracą komputerów – 20 sztuk komputerów, regularne czyszczenia, aktualizacje systemowe i antywirusowe w tym 16 - w budynku Bursy Szkolnej nr 1 w Jeleniej Górze przy ulicy Kilińskiego 5, 7; 3 - w budynku Bursy Szkolnej nr 1 w Jeleniej Górze przy ulicy Jana Kilińskiego 38; 1 - w budynku Bursy Szkolnej nr 1 w Jeleniej Górze przy ulicy Sudeckiej 42.
5. Opieka nad siecią internetową (Dual Wan load balancing Mikrotik oraz Wifi Ubiquiti) – 9 Access Pointów Ubiquiti w budynku Bursy Szkolnej nr 1 w Jeleniej Górze przy ulicy Kilińskiego 5, 7; 4 - w budynku Bursy Szkolnej nr 1 w Jeleniej Górze przy ulicy Jana Kilińskiego 38 (jeszcze nie wykonane).
6. Opieka nad systemem monitoringu: 26 kamer w budynku Bursy Szkolnej nr 1 w Jeleniej Górze przy ulicy Kilińskiego 5, 7 + 3 rejestratory bcs analog+ 2 alhua; 8 kamer+1 rejestrator bcs w budynku Bursy Szkolnej nr 1 w Jeleniej Górze przy ulicy Jana Kilińskiego 38.
- czyszczenia i regulacje obiektywów kamer
- regularne sprawdzanie i aktualizacja oprogramowania
- kontrola nad akumulatorami UPS
- łączny miesięczny czas przeznaczony na wsparcie, konserwację, naprawy, dozór systemu informatycznego i monitoringu wizyjnego powinien wynosić, co najmniej 16 godzin miesięcznie.
Dyspozycyjność:
- czas reakcji na usterki związane z serwerem i oprogramowaniem księgowym - do 4 h;
- Czas reakcji na pozostałe zgłoszenia (problem z internetem, wadliwa praca komputera, awaria kamery) - do 24 h;
- Wsparcie telefoniczne i zdalne za pomocą programu Teamviewer w godzinach 8:00 – 22:00.

III. TERMIN WYKONYWANIA USŁUGI (czas podpisania umowy):

Od 1 listopada 2020 do 31 października 2022 roku. 

IV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
Oferta powinna być:
- opatrzona pieczątką firmową,
- posiadać datę sporządzenia, 
- zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP,
- zawierać cenę ryczałtową netto i brutto za jeden miesiąc świadczenia usługi,
- zawierać dokument poświadczający doświadczenie w realizacji takich samych usług.

V. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT
1. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty elektronicznej na adres: bursa1@jeleniagora.pl , poczty, kuriera lub też dostarczona osobiście na  adres: Bursa Szkolna nr 1 w Jeleniej Górze, ulica Jana Kilińskiego 5,7 58-500 Jelenia Góra,  do dnia 29 października 2020 roku, do godziny 12:00. 
2. Ocena ofert  zostanie  dokonana  w dniu  29 października 2020 roku o godzinie 14:00 w siedzibie Bursy. 
3.   Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
4. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
6.  Złożenie niniejszego zapytania ofertowego nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego i otrzymanie w jego konsekwencji oferty nie jest równorzędne ze złożeniem zamówienia przez Zamawiającego i nie stanowi podstawy do roszczenia praw ze strony Oferenta do zawarcia umowy.

VI. OCENA OFERT
Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:
1 - Cena netto za miesiąc świadczenia usługi 80% punktów,
2 – Udokumentowane doświadczenie w realizacji takich samych lub podobnych usług. 20% punktów.

VII. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów za pośrednictwem poczty elektronicznej.

VIII. DODATKOWE INFORMACJE
Dodatkowych informacji udziela Krzysztof Raczek: telefonicznie 756453270 lub osobiście w siedzibie Bursy w godzinach 9:00-15:00.

metryczka


Odpowiada za treść: Krzysztof Raczek
Opublikował: Krzysztof Raczek (19 października 2020, 16:04:46)

Ostatnia zmiana: Krzysztof Raczek (30 października 2020, 12:15:24)
Zmieniono: Wprowadzenie rozstrzygnięcia.

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 570