zamówienie na:

Wykonywania zadań służby bezpieczeństwa i higieny pracy, o której mówi Art. 23711 Kodeksu Pracy i rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 września 1997 r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U.1997.109.704 z dnia 1997.09.18).

zamawiający: Bursa Szkolna nr 1 w Jeleniej Górze
tryb zamówienia: zapytanie ofertowe
nr sprawy: 4/2020
wartość: poniżej 30 000 euro
termin składania ofert: 12 listopada 2020  10:00
wynik postępowania: Najwyżej punktowaną ofertę, spełniającą kryteria złożyła firma Atom Przemysław Marcinkiewicz Wrocław 
                              Jelenia Góra, dnia 28 października 2020 roku
Zapytanie ofertowe nr 4/2020
 


I. ZAMAWIAJĄCY:

Bursa Szkolna nr 1 w Jeleniej Górze, ulica Jana Kilińskiego 5,7 wraz z oddziałami: 1) przy ulicy Jana Kilińskiego 38, 2) przy ulicy Sudeckiej 42.
Jednostka budżetowa Miasta Jeleniej Góry

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Wykonywania zadań służby bezpieczeństwa i higieny pracy, o której mówi Art. 23711 Kodeksu Pracy i  rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 września 1997 r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U.1997.109.704 z dnia 1997.09.18). 
Do zadań służby bhp należeć będzie:  
1. przeprowadzanie kontroli warunków pracy oraz przestrzegania przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, ze szczególnym uwzględnieniem stanowisk pracy, na których są zatrudnione kobiety w ciąży lub karmiące dziecko piersią, młodociani, niepełnosprawni, pracownicy wykonujący pracę zmianową, w tym pracujący w nocy, oraz osoby fizyczne wykonujące pracę na innej podstawie niż stosunek pracy w zakładzie pracy lub w miejscu wyznaczonym przez pracodawcę, 
2. bieżące informowanie pracodawcy o stwierdzonych zagrożeniach zawodowych, wraz       z wnioskami zmierzającymi do usuwania tych zagrożeń, 
3. sporządzanie i przedstawianie pracodawcy, co najmniej raz w roku, okresowych analiz stanu bezpieczeństwa i higieny pracy zawierających propozycje przedsięwzięć technicznych i organizacyjnych mających na celu zapobieganie zagrożeniom życia i zdrowia pracowników oraz poprawę warunków pracy, 
4. udział w opracowywaniu planów modernizacji i rozwoju zakładu pracy oraz przedstawianie propozycji dotyczących uwzględnienia w tych planach rozwiązań techniczno-organizacyjnych zapewniających poprawę stanu bezpieczeństwa i higieny pracy, 
5. udział w ocenie założeń i dokumentacji dotyczących modernizacji zakładu pracy albo jego części, a także nowych inwestycji, oraz zgłaszanie wniosków dotyczących uwzględnienia wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy w tych założeniach  i dokumentacji, 
6. udział w przekazywaniu do użytkowania nowo budowanych lub przebudowywanych obiektów budowlanych albo ich części, w których przewiduje się pomieszczenia pracy, urządzeń produkcyjnych oraz innych urządzeń mających wpływ na warunki pracy               i bezpieczeństwo pracowników,  
7. zgłaszanie wniosków dotyczących wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy                   w stosowanych oraz nowo wprowadzanych procesach produkcyjnych, 
8. przedstawianie pracodawcy wniosków dotyczących zachowania wymagań ergonomii na stanowiskach pracy, 
9. udział w opracowywaniu zakładowych układów zbiorowych pracy, wewnętrznych zarządzeń, regulaminów i instrukcji ogólnych dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy oraz w ustalaniu zadań osób kierujących pracownikami w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, 
10. opiniowanie szczegółowych instrukcji dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy na poszczególnych stanowiskach pracy, 
11. udział w ustalaniu okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy oraz w opracowywaniu wniosków wynikających z badania przyczyn i okoliczności tych wypadków oraz zachorowań na choroby zawodowe, a także kontrola realizacji tych wniosków, 
12. prowadzenie rejestrów, kompletowanie i przechowywanie dokumentów dotyczących wypadków przy pracy, stwierdzonych chorób zawodowych i podejrzeń o takie choroby,  a także przechowywanie wyników badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy, 
13. doradztwo w zakresie stosowania przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, 
14. udział w dokonywaniu oceny ryzyka zawodowego, które wiąże się z wykonywaną pracą, 
15. doradztwo w zakresie organizacji i metod pracy na stanowiskach pracy, na których występują czynniki niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia lub warunki uciążliwe, oraz doboru najwłaściwszych środków ochrony zbiorowej i indywidualnej, 
16. współpraca z właściwymi komórkami organizacyjnymi lub osobami, w szczególności         w zakresie organizowania i zapewnienia odpowiedniego poziomu szkoleń w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zapewnienia właściwej adaptacji zawodowej nowo zatrudnionych pracowników, 
17. współpraca z laboratoriami upoważnionymi, zgodnie z odrębnymi przepisami, do dokonywania badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia lub warunków uciążliwych, występujących w środowisku pracy, w zakresie organizowania tych badań     i pomiarów oraz sposobów ochrony pracowników przed tymi czynnikami lub warunkami, 
18. współpraca z laboratoriami i innymi jednostkami zajmującymi się pomiarami stanu środowiska naturalnego, działającymi w systemie państwowego monitoringu środowiska, określonego w odrębnego przepisach, 
19. współdziałanie z lekarzem sprawującym profilaktyczną opiekę zdrowotną nad pracownikami, a w szczególności przy organizowaniu okresowych badań lekarskich pracowników, 
20. współdziałanie ze społeczną inspekcją pracy oraz z zakładowymi organizacjami związkowymi przy:              
a. podejmowaniu przez nie działań mających na celu przestrzeganie przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, w trybie i w zakresie ustalonym  w odrębnych przepisach,                                                                                         
b. podejmowanych przez pracodawcę przedsięwzięciach mających na celu poprawę warunków pracy, 
21. uczestniczenie w konsultacjach w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, a także  w pracach komisji bezpieczeństwa i higieny pracy oraz innych zakładowych komisji zajmujących się problematyką bezpieczeństwa i higieny pracy, w tym zapobieganiem chorobom zawodowym i wypadkom przy pracy, 
22. inicjowanie i rozwijanie na terenie zakładu pracy różnych form popularyzacji problematyki bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii. 
Informacje o Bursie Szkolnej nr 1: Bursa obejmuje trzy miejsca działalności:  Bursa Szkolna nr 1 w Jeleniej Górze ulica Jana Kilińskiego 5,7 wraz z oddziałami: 1) przy ulicy Jana Kilińskiego 38, 2) przy ulicy Sudeckiej 42.
Łączna liczba zatrudnionych pracowników: 34, w tym: 4 osoby administracja, 9 osób obsługa, 21 osób nauczyciele-wychowawcy. Liczba wychowanków jest zmienna i wynosi: maksymalnie: 115 przy ul. Kilińskiego 5,7; 40 przy ul. Kilińskiego 38 i 45 przy ulicy Sudeckiej 42.
III. TERMIN WYKONYWANIA USŁUGI (czas podpisania umowy):

Od 1 grudnia 2020 do 31 listopada 2022 roku. 

IV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
Oferta powinna być:
- opatrzona pieczątką firmową,
- posiadać datę sporządzenia, 
- zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP,
- zawierać cenę ryczałtową netto i brutto za jeden miesiąc świadczenia usługi,
- oferent ubiegający się o świadczeniu usług musi imiennie wykazać osoby, które świadczyć będą powyższe zadania służby BHP, wykazać że dana osoba ma odpowiednie kwalifikacje i co najmniej 5 letnie doświadczenie w obsłudze placówek oświatowych,
- dodatkowo osoba świadcząca usługi służby BHP powinna posiadać uprawnienia inspektora ochrony ppoż.. 

V. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT
1. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty elektronicznej na adres: bursa1@jeleniagora.pl , poczty, kuriera lub też dostarczona osobiście na  adres: Bursa Szkolna nr 1 w Jeleniej Górze, ulica Jana Kilińskiego 5,7 58-500 Jelenia Góra,  do dnia 12 listopada 2020 roku, do godziny 10:00. 
2. Ocena ofert  zostanie  dokonana  w dniu  13 listopada 2020 roku o godzinie 14:00 w siedzibie Bursy. 
3.   Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
4. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
6.  Złożenie niniejszego zapytania ofertowego nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego i otrzymanie w jego konsekwencji oferty nie jest równorzędne ze złożeniem zamówienia przez Zamawiającego i nie stanowi podstawy do roszczenia praw ze strony Oferenta do zawarcia umowy.

VI. OCENA OFERT
Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:
1 - Cena netto za miesiąc świadczenia usługi 90% punktów,
2 – Udokumentowane doświadczenie w realizacji takich samych lub podobnych usług. 10% punktów.

VII. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów za pośrednictwem poczty elektronicznej.

VIII. DODATKOWE INFORMACJE
Dodatkowych informacji udziela Krzysztof Raczek: telefonicznie 756453270 lub osobiście w siedzibie Bursy w godzinach 9:00-15:00.

metryczka


Odpowiada za treść: Krzysztof Raczek
Opublikował: Krzysztof Raczek (28 października 2020, 15:02:33)

Ostatnia zmiana: Krzysztof Raczek (16 listopada 2020, 09:59:52)
Zmieniono: Wprowadzenie rozstrzygnięcia.

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 677