zamówienie na:

Usługa kontroli instalacji elektrycznej ( bez instalacji piorunochronnej) w zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, oporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów zgodnie z art. 62 Prawa budowlanego.

zamawiający: Bursa Szkolna nr 1 w Jeleniej Górze
tryb zamówienia: zapytanie ofertowe
nr sprawy: 1/2021
wartość: poniżej 130 000 złotych netto
termin składania ofert: 7 października 2021  10:00
wynik postępowania: Najwyżej punktowaną ofertę złożyła firma: FUH Monika z Gryfowa Sląskiego. Z powodu braku kontaktu z FUH Monika wybrano kolejną firę pod względem cenowym: IBS Inwestycje SP. zO.O. Sp.K. Warszawa. 
Zapytanie ofertowe nr 1/2021


I. ZAMAWIAJĄCY
Bursa Szkolna nr 1 w Jeleniej Górze, ulica Jana Kilińskiego 5,7. 
Jednostka budżetowa Miasta Jeleniej Góry

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Usługa kontroli instalacji elektrycznej ( bez instalacji piorunochronnej) w zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, oporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów zgodnie z art. 62 Prawa budowlanego.
Badanie obejmuje kuchnię, 20 pomieszczeń o podwyższonej wilgotności (łazienki, wc, obierak itp.), 45 pomieszczenia mieszkalne, 5 kuchenki, 19 pomieszczeń administracyjnych, edukacyjnych, magazynowych. Szczegółowe schematy instalacji dostępne są w administracji Bursy nr 1 przy ul. Kilińskiego 5, 7 w Jeleniej Górze w godzinach 7:00 do 15:00 w dni robocze. Łącznie 577 punktów pomiarowych impedancji zwarcia, 20 pomiarów/badań wyłączników RCD, 100 sprawdzeń rezystencji obwodów 1 fazowych, 25 sprawdzeń rezystencji obwodów 3 fazowych (według ostatniego protokołu z kontroli okresowej instalacji elektrycznej.
Efektem kontroli instalacji elektrycznej musi być protokół zawierający:
- dane firmy wykonującej pomiary;
- nazwę, miejsce zainstalowania oraz dane znamionowe badanych instalacji, aparatów,       urządzeń i obwodów;
- rodzaj wykonywanych pomiarów i prób;
- dane (imię i nazwisko) osoby wykonującej pomiary;
- termin wykonywanych prób i pomiarów;
- wykaz użytych urządzeń oraz ich numery identyfikacyjne;
- tabelaryczne przedstawienie otrzymanych wyników z pomiarów oraz ich ocena;
- szkice rozmieszczonych instalacji, urządzeń, aparatów i obwodów;
informacje o warunkach przeprowadzenia pomiarów (istotne dane przy pomiarach uziemień);
- wnioski i zalecenia wynikające z wykonanych pomiarów.
Zamawiający dopuszcza możliwości powierzenia części lub całości zamówienia podwykonawcom.

III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA:

Termin wykonania prac do 30.10.2021 r. przy czym dokładny termin przeglądu i pomiarów, musi być uzgodniony z dyrektorem Bursy.

IV. OPIS SPOSBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
Oferta powinna być:
- opatrzona pieczątką firmową,
- posiadać datę sporządzenia,
- zawierać oświadczenie lub poświadczenie o posiadaniu odpowiednich kwalifikacji   do przeprowadzenia kontroli instalacji elektrycznej, 
- zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP,
- podpisana czytelnie przez wykonawcę. 
- zawierać cenę brutto, uwzględniającą całość kosztów.

V. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT
1. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty elektronicznej na adres: bursa1@jeleniagora.pl , poczty, kuriera na  adres: Bursa Szkolna nr 1 w Jeleniej Górze, ulica Jana Kilińskiego 5,7 58-500 Jelenia Góra,  do dnia 7 października 2021 roku, do godziny 10:00. 
2. Ocena ofert  zostanie  dokonana  w dniu  8 października 2021 roku, a wyniki  i wybór najkorzystniejszej oferty zostanie ogłoszony o godzinie 14:00 w siedzibie Bursy
oraz na stronie internetowej pod adresem: http://edukacja.bip.jeleniagora.pl
3.   Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
4. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
6.    Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie: http://edukacja.bip.jeleniagora.pl

VI. OCENA OFERT
Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:
1 - Cena 90%
2 – Udokumentowane doświadczenie w realizacji takich samych lub podobnych usług  10%.

VII. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów za pośrednictwem strony internetowej znajdującej się pod adresem http://edukacja.bip.jeleniagora.pl

VIII. DODATKOWE INFORMACJE
Dodatkowych informacji udziela Krzysztof Raczek: telefonicznie 756453270 w godzinach 9:00-15:00.
                           

metryczka


Odpowiada za treść: Krzysztof Raczek
Opublikował: Krzysztof Raczek (21 września 2021, 13:29:57)

Ostatnia zmiana: Krzysztof Raczek (13 października 2021, 13:16:21)
Zmieniono: Z uwagi na brak kontaktu z firmą FHU Monika, wybrano kolejną ofertę spełniającą kryteria.

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 549