Strona główna  >  Ogłoszenia o naborze do pracy  >  Aktualne  >  2024

wybrany kandydat: Józef Czajkowski, Jeżów Sudecki 
uzasadnienie wyboru: Pan Józef Czajkowski spełnił wymagania określone w naborze na stanowisko konserwatora w Centrum Opieki nad Dzieckiem "Dąbrówka" w Jeleniej Górze


Wytworzył: Katarzyna Lenart - Wyrobek (25 kwietnia 2024)
Wprowadził: Adrian Michałczak (25 kwietnia 2024, 19:28:49)stanowisko:

Konserwator

miejsce pracy: Centrum Opieki nad Dzieckiem 'Dąbrówka' w Jeleniej Górze
termin składania dokumentów: 23 kwietnia 2024  15:00
Jelenia Góra, 05.04.2024 r.

Dyrektor Centrum Opieki nad Dzieckiem „Dąbrówka” w Jeleniej Górze ogłasza nabór na wolne stanowisko konserwatora
w Centrum Opieki nad Dzieckiem „Dąbrówka” w Jeleniej Górze
 
Stanowisko: konserwator w pełnym wymiarze czasu pracy
 
1. Wymagania niezbędne:
 • spełnienie wymagań określonych w art. 6 ustawy z dnia 21.11.2008 r. o pracownikach samorządowych,
 • wykształcenie średnie lub zawodowe umożliwiające wykonywanie pracy na stanowisku,,
 • brak przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku.
2. Wymagania dodatkowe:
 • posiadanie świadectwa kwalifikacyjnego do wykonywania eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci o napięciu 1 kV,
 • doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku,
 • kreatywność, samodzielność,
 • komunikatywność, umiejętność pracy w zespole,
 • sumienność i rzetelność,
 • mile widziane uprawnienia spawalnicze, bądź inne dodatkowe.
3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
 • wykonywanie bieżących napraw sprzętów i wyposażenia placówek opiekuńczo – wychowawczych oraz Centrum,
 • wykonywanie prac remontowych w placówkach opiekuńczo – wychowawczych oraz Centrum,
 • wykonywanie przeglądów, drobnych napraw urządzeń AGD oraz sanitarno – kanalizacyjnych,
 • dbanie o prawidłowe oświetlenie wszystkich pomieszczeń oraz stan techniczny urządzeń elektrycznych w placówkach opiekuńczo – wychowawczych oraz Centrum,
 • dokonywanie przeglądów stanu technicznego oraz napraw urządzeń zabawowych i boisk sportowych.
4. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:
 • warsztat konserwatora znajduje się w odrębnym budynku Centrum przy ul. Podgórzyńskiej 6/2,
 • prace konserwatorskie wykonuje się w trójkondygnacyjnym budynku przy ul. Podgórzyńskiej 6/2, w którym ciągi komunikacyjne są odpowiedniej szerokości,  pomieszczenia pracy posiadają odpowiednią szerokość dojść i przejść, budynek nie posiada pomieszczeń higieniczno-sanitarnych dla osób niepełnosprawnych, nie jest wyposażony w windę,
 • stanowisko pracy związane jest z wykonywaniem pracy wewnątrz, jak i na zewnątrz budynku oraz posesji terenu.
5. Wymagane dokumenty:
 • podanie o zatrudnienie na stanowisku konserwator z podanie motywacji do ubiegania się o stanowisko,
 • życiorys (CV),
 • oświadczenie o treści: „Posiadam pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystam w pełni z praw publicznych, nie byłam (byłem) skazana (y) prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe”,
 • oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
 • oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na dany stanowisku,
 • zgoda na przetwarzanie danych osobowych treści:
  „Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji. Podaję dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą. Zapoznałem(-am) się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu  i sposobach przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych  i prawie ich poprawiania.

  Treść klauzuli informacyjnej dla kandydatów do pracy w Centrum Opieki nad Dzieckiem „Dąbrówka” w Jeleniej Górze znajduje się na stronie internetowej Bip Centrum w zakładce aktualności:
  Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy w Centrum Opieki nad Dzieckiem 'Dąbrówka' w Jeleniej Górze - BIP - Szkoły i placówki wychowawcze miasta Jelenia Góra (jeleniagora.pl)

 • wymagane dokumenty: szczegółowe CV, oświadczenia oraz zgoda na przetwarzanie danych osobowych powinny być opatrzone własnoręcznym podpisem,
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie (kserokopia świadectwa szkoły,), doświadczenie zawodowe (kserokopie świadectw pracy, dokumenty potwierdzające prowadzenie działalności gospodarczej, itd.), kwalifikacje i umiejętności (dokumenty potwierdzające ukończone szkolenia).
6. Wymagane dokumenty należy składać do dnia 23.04.2024 r.:
 • osobiście lub za pośrednictwem osób innych w kancelarii Centrum Opieki nad Dzieckiem „Dąbrówka” w Jeleniej Górze ul. Podgórzyńska 6/2 58-560 Jelenia Góra z dopiskiem: „Nabór na stanowisko wychowawcy” w godz. 8.00-15.00,
 • lub przesłać za pośrednictwem operatora pocztowego na adres: Centrum Opieki nad Dzieckiem „Dąbrówka” w Jeleniej Górze ul. Podgórzyńska 6/2 58-560 Jelenia Góra z dopiskiem j/w.
7. Aplikacje, które wpłyną do Centrum Opieki nad Dzieckiem „Dąbrówka” w Jeleniej Górze po wyżej określonym terminie lub w inny sposób niż określonym w ogłoszeniu, bez kompletu wymaganych dokumentów nie będą rozpatrywane.

8. Otwarcie kopert nastąpi dnia 24.04.2024 r. o godz. 9.00, kandydaci zakwalifikowani do dalszego etapy naboru o terminie rozmowy kwalifikacyjnej zostaną poinformowani  telefonicznie.
 
Ogłoszenie jest opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Centrum Opieki nad Dzieckiem „Dąbrówka” w Jeleniej Górze BIP - Szkoły i placówki wychowawcze miasta Jelenia Góra (jeleniagora.pl) i na stronie internetowej placówki Oferty pracy (dabrowka.jgora.pl) oraz wywieszone na tablicy informacyjnej Centrum Opieki nad Dzieckiem „Dąbrówka” ul. Podgórzyńska 6/2 58-560 Jelenia Góra.

Informujemy, że po upływie terminu do złożenia dokumentów w ogłoszeniu o naborze , wynik naboru zostanie zamieszczony na stronie internetowej BIP Centrum.
Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Centrum Opieki nad Dzieckiem „Dąbrówka” w Jelenia Górze jest wyższy niż 6 %.

Dyrektor
Centrum Opieki nad Dzieckiem „Dąbrówka”
w Jeleniej Górze
 mgr Katarzyna Lenart - Wyrobek

metryczka


Wytworzył: Katarzyna Lenart - Wyrobek (5 kwietnia 2024)
Opublikował: Adrian Michałczak (5 kwietnia 2024, 10:19:32)

Ostatnia zmiana: Adrian Michałczak (25 kwietnia 2024, 19:28:49)
Zmieniono: wynik naboru

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 451