Deklaracja dostępności


Szkoły i Placówki Oświatowe zobowiązane są zapewnić dostępność swojej strony internetowej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do podmiotowej strony internetowej BIP - Szkół i placówek oświatowo-wychowawczych Miasta Jelenia Góra .

Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-04-09

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe:

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Tomasz Dumycz - Koordynator ds. dostępności w Urzędzie Miasta Jelenia Góra, tdumycz@jeleniagora.pl. Kontaktować się można także dzwoniąc na numer telefonu 75 754 6144.
Wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz żądania zapewnienia dostępności należy składać bezpośrednio do osób wskazanych w danych kontaktowych poszczególnych jednostek oświatowych.

Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2021-04-09

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury, można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony Rzecznika Praw Obywatelskich
 
Dostępność architektoniczna

Z uwagi na strukturę serwisu dział jest w przygotowaniu (powstaje w porozumieniu z poszczególnymi jednostkami oświatowymi)

Skróty klawiaturowe

Podmiotowa strona BIP została zaprojektowana tak, aby jak największa liczba użytkowników mogła z niej swobodnie korzystać na różnych systemach operacyjnych i różnych przeglądarkach. Dla osób słabowidzących przeznaczona jest wersja tekstowa oraz wersja o zwiększonym kontraście. Możliwa jest też zmiana wielkości czcionki tekstu w opublikowanych artykułach.
Oprócz myszki po witrynie można się poruszać za pomocą klawiatury, poprzez użycie klawisza tabulacji (Tab).metryczka


Wytworzył: Anna Adamczyk (9 kwietnia 2021)
Opublikował: Michał Bartczak - UM (21 kwietnia 2021, 10:08:36)

Ostatnia zmiana: Michał Bartczak - UM (21 kwietnia 2021, 10:46:16)
Zmieniono: poprawienie błędu

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 9303