Strona główna  >  Ogłoszenia o naborze do pracy  >  Aktualne

stanowisko:

Wychowawca

miejsce pracy: Centrum Opieki nad Dzieckiem 'Dąbrówka' w Jeleniej Górze
termin składania dokumentów: 23 sierpnia 2024  15:00
Jelenia Góra, 24.05.2024 r.

Dyrektor Centrum Opieki nad Dzieckiem „Dąbrówka” w Jeleniej Górze ogłasza nabór
na 3 wolne stanowiska urzędnicze
w Centrum Opieki nad Dzieckiem „Dąbrówka” w Jeleniej Górze 

Stanowisko: wychowawca w pełnym wymiarze czasu pracy

Data rozpoczęcia pracy: 01.06.2024 r., 01.07.2024 r., 01.09.2024 r.

1. Wymagania niezbędne:
 • spełnienie wymagań określonych w art. 6 ustawy z dnia 21.11.2008r. o pracownikach samorządowych,
 • wykształcenie wyższe umożliwiające wykonywanie pracy na stanowisku,
 • przebyta praktyka zawodowa z dzieckiem w przedziale wiekowym 3-18 lat,
 • posiadanie aktualnej Pracowniczej Książeczki Zdrowia dla celów sanitarno -epidemiologicznych.,
 • zapytanie o niekaralności –Kartoteka Karna Krajowego Rejestru Karnego MS.
2. Wymagania dodatkowe:
 • doświadczenie w pracy na stanowisku,
 • umiejętność pracy w zespole wychowawczym oraz wysokie kompetencje interpersonalne,
 • duża odporność na stres i sytuacje kryzysowe,
 • kreatywność, samodzielność, dyspozycyjność,
 • sumienność i rzetelność,
 • mile widziane ukończone studia podyplomowe w zakresie socjoterapii, resocjalizacji, terapii pedagogicznej i inne podwyższające kwalifikacje i umiejętności opiekuńczo - wychowawcze.
3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
 • organizowanie i prowadzenie pracy opiekuńczo – wychowawczej  z wychowankami placówki,
 • organizowanie i prowadzenie zajęć wychowawczych, edukacyjnych, korekcyjnych i innych zgodnie z potrzebami i zainteresowaniami wychowanków,
 • prowadzenie poradnictwa dla wychowanków oraz pedagogizacji dla ich rodziców,
 • opracowanie i prowadzenie dokumentacji wychowanka tj. plan pomocy dziecku, karty pobytu wychowanka, arkusz obserwacji dziecka, wniosek zespołu ds. okresowej oceny sytuacji dziecka i innych wynikających z regulaminu placówki,
 • udział w posiedzeniach zespołów ds. okresowej oceny sytuacji dziecka,
 • systematyczna współpraca z instytucjami niosącymi pomoc i wsparcie dziecku i rodzinie,
 • systematyczna praca z rodziną wychowanka umożliwiająca poprawę sytuacji życiowej rodziny umożliwiającej powrót dziecka do domu rodzinnego.
4. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:
 • praca wykonywana w trójkondygnacyjnym budynku przy ul. Podgórzyńskiej 6/2, w którym ciągi komunikacyjne są odpowiedniej szerokości, pomieszczenia pracy posiadają odpowiednią szerokość dojść i przejść, budynek nie posiada pomieszczeń higieniczno-sanitarnych dla osób niepełnosprawnych, nie jest wyposażony w windę,
 • praca odbywa się w systemie trójzmianowym-  również w porze nocnej,
 • stanowisko pracy związane jest także z pracą przy monitorze ekranowym.
5. Wymagane dokumenty:
 • podanie o zatrudnienie na stanowisku wychowawcy z podaniem motywacji ubiegania się o to stanowisko,
 • życiorys (CV),
 • oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na danym stanowisku,
 • oświadczenie o treści: „Posiadam pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystam w pełni z praw publicznych, nie byłam (byłem) skazana (y) prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe”,
 • oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
 • zgoda na przetwarzanie danych osobowych o treści:
  „Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb rekrutacji. Podaję dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą. Zapoznałem(-am) się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu  i sposobach przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych  i prawie ich poprawiania.”
Treść klauzuli informacyjnej dla kandydatów do pracy w Centrum Opieki nad Dzieckiem „Dąbrówka” w Jeleniej Górze znajduje się na stronie internetowej BIP Centrum w zakładce aktualności:
Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy w Centrum Opieki nad Dzieckiem 'Dąbrówka' w Jeleniej Górze - BIP - Szkoły i placówki wychowawcze miasta Jelenia Góra (jeleniagora.pl)

 • wymagane dokumenty tj. list motywacyjny, szczegółowe CV, oświadczenie oraz zgoda na przetwarzanie danych osobowych powinny być opatrzone własnoręcznym podpisem
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie (kserokopia świadectwa szkoły, ukończenia studiów), doświadczenie zawodowe (kserokopie świadectw pracy, dokumenty potwierdzające prowadzenie działalności gospodarczej, zaświadczenie o odbyciu stażu absolwenckiego), kwalifikacje i umiejętności (dokumenty potwierdzające ukończone szkolenia).
6. Wymagane dokumenty należy składać do dnia 23.08.2024 r.:
 • osobiście lub za pośrednictwem osób innych w kancelarii Centrum Opieki nad Dzieckiem „Dąbrówka” w Jeleniej Górze ul. Podgórzyńska 6/2 58-560 Jelenia Góra z dopiskiem: „Nabór na stanowisko wychowawcy” w godz. 8.00-15.00,
 • lub przesłać za pośrednictwem operatora pocztowego na adres: Centrum Opieki nad Dzieckiem „Dąbrówka” w Jeleniej Górze ul. Podgórzyńska 6/2 58-560 Jelenia Góra z dopiskiem j/w.
7. Aplikacje, które wpłyną do Centrum Opieki nad Dzieckiem „Dąbrówka” w Jeleniej Górze po wyżej określonym terminie lub w inny sposób niż określonym w ogłoszeniu, bez kompletu wymaganych dokumentów nie będą rozpatrywane.

8. Otwarcie kopert nastąpi w dniu wpływu do Centrum, kandydaci zakwalifikowani do dalszego etapy naboru o terminie rozmowy kwalifikacyjnej zostaną poinformowani  telefonicznie.
 
Ogłoszenie jest opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Centrum Opieki nad Dzieckiem „Dąbrówka” w Jeleniej Górze BIP - Szkoły i placówki wychowawcze miasta Jelenia Góra (jeleniagora.pl) oraz wywieszone na tablicy informacyjnej Centrum Opieki nad Dzieckiem „Dąbrówka” ul. Podgórzyńska 6/2 58-560 Jelenia Góra.

Informujemy, że po upływie terminu do złożenia dokumentów w ogłoszeniu o naborze , wynik naboru zostanie zamieszczony na stronie internetowej BIP Centrum.
Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Centrum Opieki nad Dzieckiem „Dąbrówka” w Jelenia Górze jest wyższy niż 6 %.
 
 
 
Dyrektor
Centrum Opieki nad Dzieckiem „Dąbrówka”
w Jeleniej Górze
 mgr Katarzyna Lenart - Wyrobek

metryczka


Wytworzył: Katarzyna Lenart - Wyrobek (24 maja 2024)
Opublikował: Adrian Michałczak (24 maja 2024, 06:30:00)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 474