Strona główna  >  Ogłoszenia o naborze do pracy  >  Aktualne

wybrany kandydat: Mirosław Karczmiarz, Jelenia Góra 
uzasadnienie wyboru: Pan Mirosław posiada adekwatne kwalifikacje do pełnienia funkcji konserwatora


Wytworzył: mgr Paweł Dernoga (25 października 2021)
Wprowadził: Damian Pieniądz (18 listopada 2021, 10:46:04)stanowisko:

konserwator

miejsce pracy: Zespół Szkół Przyrodniczo-Usługowych i Bursy Szkolnej w Jeleniej Górze
termin składania dokumentów: 15 października 2021  12:00
OGŁOSZENIE O NABORZE KANDYDATÓW NA WOLNE STANOWISKO
KONSERWATORA


Dyrektor Zespołu Szkół Przyrodniczo – Usługowych i Bursy Szkolnej
w Jeleniej Górze ul. Leśna 5, 58-500 Jelenia Góra

ogłasza nabór na wolne stanowisko:

Konserwator

I. Miejsce wykonywania pracy : Zespół Szkół Przyrodniczo-Usługowych i Bursy Szkolnej
w Jeleniej Górze ul. Leśna 5


II. Wymiar czasu pracy : 1/1 etat

III. Rodzaj umowy: umowa o pracę

IV. Niezbędne wymagania :
1) obywatelstwo polskie,

2) wykształcenie minimum zasadnicze, zawodowe o profilu technicznym (znajomość podstaw
elektryki, hydrauliki, prac malarskich i porządkowych)

3) brak przeciwwskazań do pracy na wysokości

4) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych

4) niekaralność(kandydat nie może być skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne

przestępstwo, ścigany z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe)

5) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie i wykonywanie zadań na stanowisku konserwator

6) doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku

7) umiejętność dobrej organizacji pracy

V. Dodatkowe atuty :

1) uczciwość, odpowiedzialność, rzetelność, dokładność, wysokie zaangażowanie w pracę, dyspozycyjność,
2) uprawnienia elektryczne (w zakresie obsługi i konserwacji).

VI. Zakres wykonywanych zadań:

  Wykonywanie prac naprawczo-remontowych na terenie obiektu ZSPUiBS w tym:

 1. drobne prace elektryczne (naprawa i wymiana uszkodzonych gniazdek i kontaktów, żarówek);

 2. prace związane z konserwacją urządzeń wodno – kanalizacyjnych (naprawa kranów, spłuczek, wymiana uszkodzonych elementów armatury łazienkowej, udrażnianie instalacji);

 3. dbałość o prawidłowe funkcjonowanie elementów wyposażenia obiektu

 4. prace remontowo-malarskie w zakresie podstawowym (umiejętność gipsowania
  i szpachlowania niewielkich ubytków powstających w trakcie eksploatacji budynku, podstawowe umiejętności malarskie);

 5. planowanie i przeprowadzenie prac remontowo – malarskich o drobnym zasięgu np. zakładanie i naprawa wykładziny podłogowej, malowanie pomieszczeń, drzwi i okien, wykonywanie drobnych napraw murarskich;

 6. prace naprawcze związane ze sprzętem szkolnym (naprawa stolików, ławek, biurek, krzeseł, pozostałego wyposażenia meblowego)

 7. pomoc pozostałym członkom personelu obsługi przy cięższych pracach porządkowych
  i remontach w czasie ferii i wakacji (przesuwanie ciężkich szaf, mebli itp.)

 8. prace porządkowe wokół obejścia szkoły: sprzątanie śmieci, grabienie liści, odśnieżanie, posypywanie solą i piaskiem powierzchni chodników i parkingów, koszenie trawników;

 9. obsługa elektronarzędzi;

 10. znajomość i przestrzeganie obowiązujących przepisów prawa i instrukcji w zakresie realizacji zadań i obowiązków służbowych, w szczególności: regulaminu pracy, przepisów BHP i przeciwpożarowych oraz przepisów sanitarnych;

 11. dbanie o stan techniczny powierzonego sprzętu i mienia;

 12. utrzymywanie porządku w pomieszczeniach przynależnych konserwatorowi;

 13. wykonywanie innych prac zleconych przez Kierownika Gospodarczego ;

 14. zgłaszanie wszelkich zauważonych nieprawidłowości stanowiących zagrożenie dla bezpieczeństwa osób przebywających na terenie obiektu.


VII. Wymagane dokumenty :

 1. CV z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej

 2. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie

 3. dokumenty potwierdzające zatrudnienie i staż pracy (kserokopia)

 4. świadectwo ukończenia ostatniej szkoły ( kserokopia)

 5. kopie innych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach – zaświadczenia
  o ukończonych kursach, szkoleniach itp

 6. oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na ww. stanowisku

 7. oświadczenie o korzystaniu z pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu
  z pełni praw publicznych,

 8. zgoda na przetwarzanie danych osobowych o treści - „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez administratora danych- Zespół Szkół Przyrodniczo-Usługowych i Bursy Szkolnej w Jeleniej Górze, ul. Leśna 5, 58-560 Jelenia Góra, w celu wzięcia udziału w naborze na wolne stanowisko pracy- konserwator. Podaję dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są zgodne z prawdą. Zapoznałem(-łam) się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu i sposobach przetwarzania”.

VIII. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem : „ Nabór na stanowisko konserwatora w Zespole Szkół Przyrodniczo-Usługowych i Bursy Szkolnej w Jeleniej Górze” w terminie do 15.10.2021 r. do godz. 12:00 lub przesłać za pośrednictwem operatora pocztowego na adres : Zespół Szkół Przyrodniczo-Usługowych i Bursy Szkolnej w Jeleniej Górze ul. Leśna 5, 58-560 Jelenia Góra. O zachowaniu terminu decyduje data wpływu przesyłki do sekretariatu szkoły.


O terminie rozmowy kwalifikacyjnej kandydat zostanie powiadomiony telefonicznie.

Dyrektor
Zespołu Szkół- Przyrodniczo Usługowych i Bursy Szkolnej w Jeleniej Górze

Paweł Dernogakwestionariusz-osobowy (77kB) pdf


metryczka


Wytworzył: mgr Paweł Dernoga (25 października 2021)
Opublikował: Damian Pieniądz (29 września 2021, 10:09:06)

Ostatnia zmiana: Damian Pieniądz (18 listopada 2021, 10:46:04)
Zmieniono: rozstrzygnięcie

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 346