Strona główna  >  Ogłoszenia o naborze do pracy  >  Aktualne

wybrany kandydat: Bożena Stadler, Jelenia Góra 
uzasadnienie wyboru: Kandydatka uzyskała największą liczbę punktów, posiada odpowiednie doświadczenie i w najwyższym stopniu spełniła oczekiwania komisji rekrutacyjnej.


Wytworzył: Joanna Peczenenko (24 listopada 2021)
Wprowadził: Teresa Malewska (24 listopada 2021, 11:06:37)stanowisko:

Główny księgowy

miejsce pracy: Szkoła Podstawowa Nr 13 im. Komisji Edukacji Narodowej w Jeleniej Górze
termin składania dokumentów: 22 listopada 2021  12:00

Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 13 im. Komisji Edukacji Narodowej
​w Jeleniej Górze
OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO
GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
 
I. Nazwa i adres jednostki : Szkoła Podstawowa Nr 13 im. Komisji Edukacji Narodowej
ul. Piotra Skargi 19 , 58-500 Jelenia Góra

Wymiar czasu pracy : 1 etat

Rodzaj umowy: umowa o pracę

II. Określenie stanowiska pracy : Główny Księgowy

III. Określenie wymagań niezbędnych: Osoba ubiegająca się o stanowisko Głównego Księgowego powinna spełnić następujące niezbędne wymagania wynikające z art. 54 ust. 2 Ustawy      z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 305, 1236, 1535, 1773, 1927) :
1) ma obywatelstwo Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy
o Europejskim Obszarze Gospodarczym, chyba że odrębne ustawy uzależniają zatrudnienie
w jednostce sektora finansów publicznych od posiadania obywatelstwa polskiego;
2) ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych;
3) nie była prawomocnie skazana za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe;
4) posiada znajomość języka polskiego w mowie i piśmie w zakresie koniecznym do wykonywania obowiązków głównego księgowego;
5) spełnia jeden z poniższych warunków:
a) ukończyła ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiada co najmniej 3-letnią praktykę w księgowości,
b) ukończyła średnią, policealną lub pomaturalną szkołę ekonomiczną         i posiada co najmniej 6-letnią praktykę w księgowości,
c) jest wpisana do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów,
d) posiada certyfikat księgowy uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych albo świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, wydane na podstawie odrębnych przepisów,
6) posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku.

IV. Wymagania dodatkowe
1. Znajomość zasad księgowości budżetowej, planu kont i klasyfikacji budżetowej oraz zasad gospodarki finansowej jednostek budżetowych i dyscypliny finansów publicznych.
2. Znajomość działalności i finansowania Międzyzakładowej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej.
3. Znajomość ustaw o rachunkowości, finansach publicznych, o systemie ubezpieczeń społecznych podatku dochodowym od osób fizycznych, o podatku VAT.
4. Znajomość i obsługa programów komputerowych, programów księgowych (Program FB w tym: Rekord, Finanse Optivum, Finanse Vulcan).
5. Znajomość zasad finansowania zadań oświatowych na szczeblu jednostki organizacyjnej samorządu powiatowego.
6. Posiada umiejętność sporządzania zestawień, analiz danych statystycznych, prognoz.
7. Posiada umiejętność samodzielnej organizacji pracy, terminowość, rzetelność.

V. Zakres wykonywanych zadań
1. Prowadzenie rachunkowości Szkoły Podstawowej nr 13 w Jeleniej Górze zgodnie z obowiązującymi przepisami.
2.  Wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi z rachunków jednostki.
3. Dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych  z planem finansowym.
4. Dokonywanie wstępnej  kontroli kompletności i  rzetelności dokumentów dotyczących     operacji gospodarczych i finansowych.
5. Bieżące i prawidłowe prowadzenie ksiąg rachunkowych szkoły              (z wyjątkiem analityki inwentarza i zbiorów bibliotecznych) oraz sprawozdawczości budżetowej i finansowej, w sposób umożliwiający: terminowe i prawidłowe rozliczanie osób materialnie  odpowiedzialnych za mienie szkoły. 6. Sprawdzanie dowodów księgowych pod względem formalnym i rachunkowym oraz ich merytorycznej akceptacji  przez uprawnionych pracowników. Dekretacja dowodów księgowych.
7.   Bieżąca kontrola pod względem zgodności z planem  finansowym wydatków dokonywanych ze środków publicznych.
8.   Klasyfikowanie faktur i rachunków do zapłaty wg środków finansowych z których mają być realizowane zgodnie z obowiązującą klasyfikacją budżetową i planem finansowym, oraz przygotowanie dokumentów do akceptacji przez Dyrektora szkoły. Sporządzanie przelewów w zakresie wydatków bieżących  oraz import przelewów wynagrodzeń  z  programu  „Płace”. 9.   Przekazywanie przygotowanych dokumentów finansowych i przelewów do zatwierdzenia do wypłaty przez  Dyrektora.
10.  Terminowe wystawianie poleceń księgowych w przypadku wystąpienia takiej potrzeby.
11.  Przestrzeganie zasad celowego i oszczędnego gospodarowania środkami publicznymi.
12.  Zapewnienie terminowego ściągania należności oraz  spłaty zobowiązań.
13. Bieżąca analiza i weryfikacja wszystkich sald, kont rozrachunkowych.
14. Kontrola pod względem prawidłowości sporządzania raportów kasowych /przychody, rozchody, stan pogotowia kasowego/.
15. Opracowywanie, we współpracy z Dyrektorem oraz pracownikami merytorycznymi projektów planów finansowych w zakresie wydatków i dochodów budżetowych.
16. Sporządzanie  jednostkowych planów finansowych w zakresie wydatków i dochodów      budżetowych oraz dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku i wydatków nimi finansowanych  wg rodzajów funduszy (planów).
17. Sporządzanie harmonogramu realizacji wydatków i dochodów budżetowych zgodnie z zatwierdzonym planem finansowym na dany rok.
18. Sporządzanie wniosków do organu prowadzącego o dokonanie zmian w planach      finansowych w zakresie zadań realizowanych przez szkołę.
19. Terminowe sporządzanie sprawozdań budżetowych (tj. z realizacji wydatków i dochodów budżetowych oraz dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku i wydatków nimi
finansowanych  wg rodzajów funduszy (planów)  i innych wg potrzeb JST
20. Sporządzanie sprawozdań finansowych: bilansu aktywa-pasywa, zestawienia zmian w funduszu jednostki  oraz  rachunek strat i zysków (wariant porównawczy).
21. Sporządzanie bilansu skonsolidowanego szkoły – dla potrzeb jednostki samorządu  terytorialnego.
22.  Udział w spisie  z natury aktywów pieniężnych, uzyskanie potwierdzenia od banków stanów środków pieniężnych na koniec każdego roku  kalendarzowego (budżetowego) oraz od kontrahentów w zakresie należności wykazanych w księgach rachunkowych,     
23. Nadzór nad całością spraw związanych z inwentaryzacją w zakresie prawidłowości stanów majątku wartościowo-ilościowego  (prawidłowość stanów ewidencji  analitycznej z syntetyczną.)
24. Kompletowanie, przechowywanie i archiwizowanie  dokumentów księgowych , zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, ich należyta ochrona.
25. Opracowywanie projektu dokumentacji opisującej politykę rachunkowości w szkole tj. instrukcji kontroli finansowej, obiegu dowodów finansowo-księgowych, zasad (polityki) rachunkowości oraz zakładowego planu kont i uaktualnianie jej zgodnie z obowiązującymi przepisami.
26. Koordynowanie realizacji zadań pracowników w procesie planowania budżetu.
27.  Stałe kontrolowanie stopnia realizacji planu, zaangażowania wydatków.
28.  Monitorowanie zagrożeń przekroczenia lub nie wykonania planu, zarówno w całości jak  i w  poszczególnych pozycjach, a także  zapewnienia terminowego  rozliczania należności i   zobowiązań.
29. Nadzór nad terminowym  sporządzaniem przez pracowników sprawozdań w zakresie dotyczącym spraw księgowo-płacowych. 
30. Odpowiedzialność za rzetelne, bezbłędne i zgodne z prawem wykonywanie swoich obowiązków i poleceń przełożonego.

Obowiązki w  zakresie obsługi finansowo-księgowej Międzyzakładowej Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej:
1. Sporządzanie wyliczeń zgodnie z zasadami określonymi                       w umowach w sprawie partycypacji w kosztach obsługi MPKZP, stanowiących  podstawę do wystawiania not obciążających jednostki        z innych gmin (ok. 50 jednostek), należących do MPKZP przy Szkole Podstawowej nr 13.
2.  Kontrola prawidłowości wystawionych not obciążających jednostki         z innych gmin.
3.  Bieżąca ewidencja not oraz  analiza i egzekwowanie terminowych wpłat.

VI. Wymagane dokumenty i oświadczenia
1) List motywacyjny,
2) Życiorys zawodowy CV
3) Kwestionariusz osobowy dla osób ubiegających się o zatrudnienie,
4) Dokumenty potwierdzające wymagane kwalifikacje i umiejętności, świadectwa pracy,
5) Oświadczenie kandydata o niekaralności
6) Oświadczenie o korzystaniu z pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu
z pełni praw publicznych,
7) Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy w zakresie niezbędnym do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych ( Dz.U. z 2019 r. poz. 1781) oraz Ustawą  z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych ( Dz.U. z 2019r. poz. 1282 oraz  z 2021 r. poz. 1834)

VII. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:
1. Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście lub przesłać pocztą na adres: Szkoła Podstawowa Nr 13 im. Komisji Edukacji Narodowej ul. Piotra Skargi 19,
58-5600 Jelenia Góra, w terminie do dnia 22.11.2021 r. godz.12.00 w zamkniętej kopercie opatrzonej imieniem i nazwiskiem kandydata oraz dopiskiem: „Nabór na stanowisko głównego księgowego w Szkole Podstawowej Nr 13 im. Komisji Edukacji Narodowej w Jeleniej Górze”.
2. Aplikacje, które wpłyną po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane.
3. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi  24.11.2021r. o godz. 9.00.
4. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 75 75 239 72
5. Kandydaci, których oferty zostaną rozpatrzone negatywnie nie będą o tym informowani.
6.Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej http://edukacja.bip.jeleniagora.pl


                                                                        Dyrektor Szkoły
                                                                      Joanna Peczenenko
 

metryczka


Wytworzył: Joanna Peczenenko (4 listopada 2021)
Opublikował: Teresa Malewska (4 listopada 2021, 09:10:12)

Ostatnia zmiana: Teresa Malewska (24 listopada 2021, 11:06:37)
Zmieniono: Wprowadzenie wyniku naboru

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 171