Strona główna  >  Ogłoszenia o naborze do pracy  >  Aktualne

wybrany kandydat: Katarzyna Matusiak, Jeżów Sudecki 
uzasadnienie wyboru: Pani Katarzyna wykazała umiejętności kwalifikacje niezbędne do objęcia omawianego stanowiska


Wytworzył: mgr Paweł Dernoga (13 maja 2022)
Wprowadził: Damian Pieniądz (17 maja 2022, 08:32:02)stanowisko:

kierownik gospodarczy

miejsce pracy: Zespół Szkół Przyrodniczo-Usługowych i Bursy Szkolnej w Jeleniej Górze
termin składania dokumentów: 20 kwietnia 2022  13:00
JeleniaGóra, 29.03.2022r. Dyrektor Zespołu Szkół Przyrodniczo – Usługowych i Bursy Szkolnej
wJeleniej Górze ul. Leśna 5, 58-500 Jelenia Góra ogłasza konkurs na wolne stanowisko:

Kierownika gospodarczego (pełny wymiar czasu pracy)

I. Wymagania niezbędne: 1. Spełnienie wymagań określonych w art. 6 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych , 2. Wykształcenie wyższe ( staż pracy 2 lata) lub średnie ( staż pracy 6 lat) o profilu umożliwiającym wykonywanie pracy na stanowisku, 3. Posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych;II. Wymagania dodatkowe: 1. Znajomość przepisów z zakresu prawa budowlanego 2. Znajomość przepisów z zakresu zamówień publicznych i ustawy o finansach publicznych 3. Znajomości przepisów prawa w zakresie BHP w szkołach i placówkach oświatowych oraz kodeksu postępowania administracyjnego 4. Biegła znajomość pakietu Office, obsługa poczty elektronicznej, faksu i kserokopiarki, 5. Znajomość programu Vulcan-Inwentarz, 6. Zdolności interpersonalne: rzetelność, samodzielność, komunikatywność, dobra organizacja czasu
pracy, dyspozycyjność. III. Zakres wykonywania zadań na stanowisku: 1. Określanie zadań i odpowiedzialności pracowników obsługi, a także stwarzanie im warunków pracy oraz zapewnienie warunków bhp 2. Organizowanie przy współudziale inspektora BHP szkolenia w zakresie bhp i ppoż. dla pracowników obsługi. 3. Prowadzenie okresowych przeglądów stanu technicznego budynku i terenów przyległych oraz infrastruktury technicznej wraz z określeniem potrzeb w zakresie konserwacji i koniecznych remontów, 4. Zapewnienie wraz z zespołem pracowników obsługi wykonania następujących zadań:
a. zapewnienie sprawności techniczno –eksploatacyjnej budynku i urządzeń terenowych oraz zabezpieczenie majątku szkolnego,
b. zapewnienie sprawności funkcjonowania urządzeń i sprzętu, jak np.: przeciwpożarowy, alarmowy, urządzenia odgromowe, elektryczne, wodno –kanalizacyjne, instalacji telefonicznej itp., dba o klucze od wyjść ewakuacyjnych i wszystkich pomieszczeń szkoły, ich kompletność, właściwe zabezpieczenie i oznakowanie,
c.utrzymanie pełnej czystości i porządku gmachu oraz przynależnego terenu,
d.nadzór nad ekonomiczną gospodarką energią, i wodą i materiałami niezbędnymi dla bezpiecznego
i higienicznego funkcjonowania obiektu,
e.realizację zakupów wyposażenia materialnego szkoły zgodnie z decyzjami dyrektora szkoły,
f.prowadzenie ewidencji wartościowej i ilościowej wyposażenia szkoły: księgi inwentarzowe w programie Inwentarz Optivum, księgi środków trwałych w programie Inwentarz Optivum, tworzenie dokumentacji dotyczącej obrotu majątkiem trwałym szkoły, zamieszczanie wywieszek inwentarza w pomieszczeniach i pilnowanie ich zgodności ze stanem faktycznym, księgi obiektu budowlanego, prowadzenie spraw związanych z ubezpieczeniem mienia i majątku szkolnego. g. inwentaryzowanie i znakowanie sprzętu szkolnego, organizację inwentaryzacji rocznej, organizowanie prawidłowej kasacji zniszczonego sprzętu, sporządzanie protokołów zużycia, zniszczenia, kradzieży lub przekazania, h. organizowanie okresowych przeglądów placówki, sprzętu, urządzeń i warunków pracy i nauki, i. współudział w projektowaniu budżetu szkoły, w tym szczególnie na wydatki administracyjno –gospodarcze, techniczno –eksploatacyjne, remontowe, materiałowe itp., j. współudział przy planowaniu oraz organizowanie działań gospodarczych, zapewniających poprawę warunków pracy i nauki (naprawy, modernizacje, remonty itp.), k. nadzór nad gospodarką odpadami (utylizacja i ochrona środowiska) 5. W ramach zadań administracyjnych, we współpracy z pracownikami administracji i obsługi: a. wnioskowanie o nagrody oraz kary porządkowe lub dyscyplinarne dla pracowników obsługi szkoły, b. zapewnienie zaopatrzenia w druki i materiały kancelaryjne, a także środki, w tym środki czystości, niezbędne do prowadzenia placówki oraz prowadzenie kontroli ich rozchodowania c. przygotowywanie i realizację procedur oraz gromadzenie i przechowywanie dokumentacji, związanej z realizacją zadań wynikających z zamówień publicznych, d. realizowanie procedury i gromadzenie dokumentacji, związanej z pozyskiwaniem środków dodatkowych, w tym umowy najmu, dzierżawy, użyczenia itp. 6. Ścisła współpraca z główną księgową szkoły:
a. przy bieżącej aktualizacji potrzeb placówki w zakresie planowanych wydatków na poszczególne okresy sprawozdawcze i porównywaniu ich z możliwościami finansowymi szkoły,
b. przy systematycznej analizie wydatków pod kątem ich celowości i racjonalności,
c. przy opracowywaniu i przedstawianiu sprawozdań finansowych i podatkowych do dyrekcji szkoły
i nadrzędnym organom oświatowym,
d. przy kontroli wewnętrznej, zapewniającej bieżącą weryfikację wpisów w księgi inwentarzowe,
e. merytoryczne sprawdzanie, opisywanie i potwierdzanie dowodów księgowych,
f. przygotowanie umów najmu i wyliczanie opłat czynszowych za użytkowanie pomieszczeń, g. prowadzenie rejestru wszystkich umów.

IV. Kierownik gospodarczy odpowiada za:
1. Właściwe prowadzenie i gromadzenie dokumentacji technicznej obiektu i urządzeń.
2. Współpracuje z nauczycielami oraz rodzicami uczniów, a także z instytucjami nadzorującymi, kontrolującymi i wspomagającymi szkołę w zakresie realizowanych przez niego obowiązków.
3. Zabezpiecza obsługę gospodarczą okolicznościowych imprez i innych uroczystości oraz świąt państwowych.
4. Ponosi odpowiedzialność za skutki finansowe i prawne podjętych przez siebie decyzji.
5.Wykonuje inne czynności zlecone przez dyrekcję szkoły, wynikające z potrzeb placówki.

V. Wymagane dokumenty i oświadczenia :
1. list motywacyjny,
2. życiorys zawodowy – curriculum vitae z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej ,
3. wypełniony kwestionariusz osobowy dla osób ubiegających się o zatrudnienie,
4. dokumenty potwierdzające wymagane kwalifikacje i umiejętności, świadectwa pracy dokumentujące staż pracy,
5. oświadczenia kandydata : a) o posiadanym obywatelstwie, b) o pełnej zdolności do czynności prawnych, c) o korzystaniu z pełni praw publicznych, d) o nie skazaniu prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, 6. inne opinie i/lub referencje 7. zgoda na przetwarzanie danych osobowych dla celów naboru.

VI . Informacja o warunkach pracy:
1. norma dobowa czasu pracy wynosi 8 godzin,
2. norma tygodniowa czasu pracy wynosi 40 godzin,
3. rozpoczęcie pracy od 01.05.2022 r.

VII. Termin i miejsce składania dokumentów: Dokumenty można składać osobiście w sekretariacie szkoły lub przesłać za pośrednictwem operatora pocztowego na adres:
Zespół Szkół Przyrodniczo- Usługowych i Bursy Szkolnej w Jeleniej Górze ul. Leśna 5 58-560 Jelenia Góra w terminie: do 20.04.2022 r. godz 13:00 z dopiskiem: „ Naboru na stanowisko Kierownika Gospodarczego”. Dokumenty, które wpłyną do sekretariatu Zespołu Szkół Przyrodniczo-Usługowych i Bursy Szkolnej po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Kandydaci spełniający wymogi formalne zostaną powiadomieni o terminie dalszego postępowania rekrutacyjnego. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej BIP Zespołu Szkół Przyrodniczo-Usługowych i Bursy Szkolnej w Jeleniej Górze.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 75 75-47-420Dyrektor
Zespołu Szkół Przyrodniczo- Usługowych i Bursy Szkolnej w Jeleniej Górze mgr Paweł Dernoga

kwestionariusz osobowy (77kB) pdf

metryczka


Wytworzył: mgr Paweł Dernoga (30 marca 2022)
Opublikował: Damian Pieniądz (30 marca 2022, 10:20:14)

Ostatnia zmiana: Damian Pieniądz (17 maja 2022, 08:32:02)
Zmieniono: rozstrzygnięcie naboru!

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 581