Strona główna  >  Ogłoszenia o naborze do pracy  >  Aktualne  >  2022

stanowisko:

Sprzątaczka

miejsce pracy: ZespółSzkół Przyrodniczo-Usługowych i Bursy Szkolnej w Jeleniej Górze
termin składania dokumentów: 27 maja 2022  14:00
Dyrektor Zespołu Szkół Przyrodniczo – Usługowych i Bursy Szkolnej
w Jeleniej Górze ul. Leśna 5, 58-500 Jelenia Góra

ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy :


Sprzątaczka w szkole


1. Miejsce wykonywania pracy : Zespół Szkół Przyrodniczo-Usługowych i Bursy Szkolnej
w Jeleniej Górze ul. Leśna 5


2. Wymiar czasu pracy : 1/1 etat - 40 godzin tygodniowo, praca zmianowa zgodnie
z harmonogramem.

3. Rodzaj umowy: umowa o pracę


4. Niezbędne wymagania :
-obywatelstwo polskie,

- pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych

-niekaralność ( kandydat nie może być skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo, ścigany z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe),

- stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie i wykonywanie zadań na stanowisku sprzątaczki

- umiejętność dobrej organizacji pracy

- sumienność, dokładność, uczciwość, zaangażowanie w pracę, punktualność.


5. Dodatkowe atuty : komunikatywność, samodzielność, umiejętność pracy w zespole, doświadczenie
w pracy na podobnym stanowisku.


6. Zakres wykonywanych zadań:

- codzienne utrzymanie czystości w przydzielonym rejonie do sprzątania,

- inne prace zlecone przez przełożonego wynikające z potrzeb szkoły,

- dbanie o stan techniczny powierzonego sprzętu i mienia.


7. Wymagane dokumenty :

- list motywacyjny

- CV z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej

- kwestionariusz osobowy

-dokumenty potwierdzające zatrudnienie i staż pracy (kserokopia)

-świadectwo ukończenia ostatniej szkoły ( kserokopia)

- oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na ww. stanowisku

- oświadczenie o korzystaniu z pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,
- zgoda na przetwarzanie danych osobowych o treści -Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)”.


8. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem : „ Nabór na stanowisko sprzątaczki w Zespole Szkół Przyrodniczo-Usługowych i Bursy Szkolnej w Jeleniej Górze”
w terminie do 27.05.2022 r. do godz. 14:00 lub przesłać za pośrednictwem operatora pocztowego na adres : Zespół Szkół Przyrodniczo-Usługowych i Bursy Szkolnej w Jeleniej Górze ul. Leśna 5, 58-560 Jelenia Góra. O zachowaniu terminu decyduje data wpływu przesyłki do sekretariatu szkoły.


O terminie rozmowy kwalifikacyjnej kandydat zostanie powiadomiony telefonicznie.

Dokumenty nieodebrane po upływie 1 miesiąca od dnia rozstrzygnięcia naboru zostaną protokolarnie zniszczone.

Dyrektor Zespołu Szkół- Przyrodniczo Usługowych i Bursy Szkolnej w Jeleniej Górze

mgr Paweł Dernoga 

kwestionariusz osobowy (77kB) pdf

metryczka


Wytworzył: mgr Paweł Dernoga (16 maja 2022)
Opublikował: Damian Pieniądz (17 maja 2022, 08:29:47)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 178