Strona główna  >  Ogłoszenia o naborze do pracy  >  Aktualne

stanowisko:

Sprzątaczka w szkole

miejsce pracy: Zespół Szkół Przyrodniczo - Usługowych i Bursy Szkolnej w Jeleniej Górze
termin składania dokumentów: 19 sierpnia 2022  13:00
Dyrektor Zespołu Szkół Przyrodniczo – Usługowych i Bursy Szkolnej

w Jeleniej Górze ul. Leśna 5, 58-500 Jelenia Góra
ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy :
Sprzątaczka w szkole

1. Miejsce wykonywania pracy : Zespół Szkół Przyrodniczo-Usługowych i Bursy Szkolnej
w Jeleniej Górze ul. Leśna 5
2. Wymiar czasu pracy : 1/1 etat - 40 godzin tygodniowo, praca zmianowa zgodnie
z harmonogramem.
3. Rodzaj umowy: umowa o pracę
4. Niezbędne wymagania :
-obywatelstwo polskie,
- pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych
-niekaralność ( kandydat nie może być skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo,
ścigany z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe),
- stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie i wykonywanie zadań na stanowisku sprzątaczki
- umiejętność dobrej organizacji pracy
- sumienność, dokładność, uczciwość, zaangażowanie w pracę, punktualność.
5. Dodatkowe atuty : komunikatywność, samodzielność, umiejętność pracy w zespole, doświadczenie
w pracy na podobnym stanowisku.
6. Zakres wykonywanych zadań:
- codzienne utrzymanie czystości w przydzielonym rejonie do sprzątania,
- inne prace zlecone przez przełożonego wynikające z potrzeb szkoły,
- dbanie o stan techniczny powierzonego sprzętu i mienia.
7. Wymagane dokumenty :
- list motywacyjny
- CV z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej
- kwestionariusz osobowy
-dokumenty potwierdzające zatrudnienie i staż pracy (kserokopia)
-świadectwo ukończenia ostatniej szkoły ( kserokopia)
- oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na ww.
stanowisku
- oświadczenie o korzystaniu z pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw
publicznych,
- zgoda na przetwarzanie danych osobowych o treści - „ Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych

osobowych w celu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)”.
8. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem : „ Nabór na
stanowisko sprzątaczki w Zespole Szkół Przyrodniczo-Usługowych i Bursy Szkolnej w Jeleniej Górze”
w terminie do 19.08.2022 r. do godz. 13:00 lub przesłać za pośrednictwem operatora pocztowego na
adres : Zespół Szkół Przyrodniczo-Usługowych i Bursy Szkolnej w Jeleniej Górze ul. Leśna 5, 58-
560 Jelenia Góra. O zachowaniu terminu decyduje data wpływu przesyłki do sekretariatu szkoły.
O terminie rozmowy kwalifikacyjnej kandydat zostanie powiadomiony telefonicznie.
Dokumenty nieodebrane po upływie 1 miesiąca od dnia rozstrzygnięcia naboru zostaną protokolarnie
zniszczone.
Dyrektor Zespołu Szkół- Przyrodniczo Usługowych i Bursy Szkolnej w Jeleniej Górze
mgr Paweł Dernoga

metryczka


Wytworzył: mgr Paweł Dernoga (1 sierpnia 2022)
Opublikował: Damian Pieniądz (1 sierpnia 2022, 21:07:12)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 331