Strona główna  >  Ogłoszenia o naborze do pracy  >  Aktualne  >  2024

stanowisko:

Nauczyciel przedmiotów zawodowych- weterynaryjne

miejsce pracy: Zespół Szkół Przyrodniczo - Usługowych i Bursy Szkolnej w Jeleniej Górze
termin składania dokumentów: 19 sierpnia 2022  13:00
Dyrektor Zespołu Szkół Przyrodniczo – Usługowych i Bursy Szkolnej

w Jeleniej Górze ul. Leśna 5, 58-500 Jelenia Góra
ogłasza konkurs na wolne stanowisko:
Nauczyciel przedmiotów zawodowych- weterynaryjne

Miejsce pracy: Zespołu Szkół Przyrodniczo – Usługowych i Bursy Szkolnej w Jeleniej Górze
Termin składania dokumentów: 19.08.2022r. do godz. 13:00
Forma zatrudnienia: umowa o pracę od 01 września 2022r. na czas określony do 31.08.2023r. (istnieje
możliwość przedłużenia umowy)
1. Wymagania kwalifikacyjne: wykształcenie wyższe kierunkowe : weterynarz
(ukończone jednolite studia magisterskie, uzupełniające studia magisterskie lub studia podyplomowe)
z przygotowaniem pedagogicznym.
2. Kandydat powinien posiadać:
a) obywatelstwo polskie,
b) pełną zdolność do czynności prawnych,
c) kandydat nie może być skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia
publicznego,
d) kandydat powinien cieszyć się nieposzlakowaną opinią,
e) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku nauczyciela.
3. Informacja o warunkach pracy:
a) wymiar zatrudnienia: pełny etat
b) wynagrodzenie zgodne z Kartą Nauczyciela (Dz. U. z 2021 r. poz. 1762,), rozporządzeniem Ministra Edukacji
Narodowej z dnia 22 kwietnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnych stawek
wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia
zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy (Dz. U. z 2021 r. poz. 787) oraz Uchwałą nr
372/XLVIII/2009 Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 21 kwietnia 2009 r. w sprawie przyjęcia regulaminu
wynagradzania nauczycieli szkół i placówek oświatowych oraz placówek opiekuńczo-wychowawczych,
c) miejsce pracy: Zespół Szkół Przyrodniczo-Usługowych i Bursy Szkolnej w Jeleniej Górze, ul. Leśna 5, 58-560
Jelenia Góra.
4. Zakres zadań na stanowisku nauczyciela: zgodnie z art 42 ust. 1 ; 2 KN w szczególności:
1) zajęcia dydaktyczne , wychowawcze i opiekuńcze, prowadzone bezpośrednio z uczniami, albo na ich rzecz,
2) inne zajęcia i czynności wynikające z zadań statutowych szkoły, w tym zajęcia opiekuńcze i wychowawcze
uwzględniające potrzeby i zainteresowania uczniów,
3) zajęcia i czynności związane z przygotowaniem się do zajęć, samokształceniem i doskonaleniem zawodowym.
5. Wymagane dokumenty:
a) CV,
b) list motywacyjny,
c) oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw
publicznych,
d) oświadczenie kandydata o niekaralności prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z
oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
e) zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego (tylko osoby, którym zostanie przedstawiona
propozycja zatrudnienia),
f) kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, dodatkowe uprawnienia, kwalifikacje,
g) kopie dokumentów potwierdzających przebieg dotychczasowego zatrudnienia,
h) oświadczenie zawierające zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych
osobowych (Dz. U. 2018, poz. 1000 ze zm.).
6. Termin i miejsce składania dokumentów:

a) dokumenty należy składać osobiście w godzinach 8.00-13.00 w sekretariacie szkoły lub przesłać pocztą na adres:
Zespół Szkół Przyrodniczo-Usługowych i Bursy Szkolnej w Jeleniej Górze, ul. Leśna 5, 58-560 Jelenia Góra w
terminie do dnia 19.08.2022 r. do godz. 13.00
b) złożone koperty z dokumentami należy opisać: „Nabór na stanowisko: nauczyciel przedmiotów zawodowych –
weterynaryjnych ”,
c) z wybranymi kandydatami zostaną przeprowadzone rozmowy kwalifikacyjne w uzgodnionym telefonicznie
terminie.
7. Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na tablicy informacyjnej szkoły.

Dyrektor Zespołu Szkół- Przyrodniczo Usługowych i Bursy Szkolnej w Jeleniej Górze
mgr Paweł Dernoga

metryczka


Wytworzył: mgr Paweł Dernoga (1 sierpnia 2022)
Opublikował: Damian Pieniądz (1 sierpnia 2022, 21:12:07)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 495