Strona główna  >  Ogłoszenia o naborze do pracy  >  Aktualne

stanowisko:

Kierownik obiektu sportowego

miejsce pracy: Szkoła Podstawowa nr 8 w Jeleniej Górze
termin składania dokumentów: 19 sierpnia 2022  12:00
STANOWISKO:       Kierownik obiektu  sportowego
MIEJSCE  PRACY:   Szkoła Podstawowa nr 8 w Jeleniej Górze
termin składania dokumentów: 19.08.2022r. do godz.12:00
 

DYREKTOR SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 8 W JELENIEJ GÓRZE
OGŁASZA  NABOR NA WOLNE STANOWISKO PRACOWNICZE
kierownik obiektu sportowego ½ etatu – hala sportowa  w  Szkole Podstawowej  Nr 8 im. Władysława Broniewskiego , 58-506 Jelenia Góra ul. Paderewskiego 13
 
                                    W A R U N K I   N A B O R U  
 Wymagania niezbędne :
·         obywatelstwo polskie
·         wykształcenie wyższe
·         staż pracy - min. 7 lat
·         korzystanie z pełni praw publicznych , posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych
·         niekaralność  za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia  publicznego lub umyślne  przestępstwo skarbowe
·         nieposzlakowana opinia
·         wysoka kultura osobista
·         stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku
·         doświadczenie w zakresie organizacji i zarządzania obiektami sportowo – rekreacyjnymi ·         koncepcja funkcjonowania hali ( nie więcej niż 5 stron formatu A4)  
 Wymagania dodatkowe ;     
·         znajomość przepisów z zakresu ustaw o samorządzie terytorialnym, kultury fizycznej i sportu, o bezpieczeństwie imprez masowych, prawa pracy i bhp, ustawy o pracownikach samorządowych i innych niezbędnych do właściwego wykonywania zadań na wyżej wymienionym stanowisku
·         preferowane wykształcenie wyższe z zakresu kultury fizycznej, sportu, turystyki i rekreacji zarządzania zasobami ludzkimi
·         co najmniej roczne doświadczenie zawodowe w zakresie kierowania ludźmi
·         znajomość obsługi programów komputerowych ( edytor tekstu, arkusz kalkulacyjny, przeglądarki internetowe i programy do tworzenia prezentacji multimedialnych)
·         pożądane kompetencje: kreatywność, sumienność, komunikatywność, obowiązkowość, samodzielność w podejmowaniu decyzji oraz działaniu, szybka adaptacja w nowym otoczeniu, zdyscyplinowanie, ukierunkowanie na rezultaty pracy, dokładność,
  Zakres podstawowych zadań wykonywanych na stanowisku :  
1.      Wyznaczanie zadań i sprawowanie bezpośredniego nadzoru nad pracą podległych pracowników, organizowanie działalności stanowisk pracy
2.      Pełnienie roli koordynatora działań w służb pracujących na terenie obiektu,
3.       Opracowywanie harmonogramów i zakresów pracy podległych pracowników w celu pełnej obsługi zajęć sportowych, rekreacji, rehabilitacji i imprez sportowych,
4.      Terminowa realizacja zadań wchodzących w zakres zadań obiektu sportowego,
5.      Współpraca z dyrektorem szkoły we wszystkich sprawach związanych z funkcjonowaniem hali sportowej ,
6.      Zgłaszanie wniosków o zatrudnianie i zwalnianie pracowników
7.      Rozliczanie czasu pracy , opracowywanie harmonogramów pracy, przygotowywanie sprawozdawczości
8.      Przygotowywanie harmonogramów komercyjnego wynajmu pomieszczeń obiektu sportowego
9.      Sporządzanie umów najmu, umów sprzedażowych, i wydawanie karnetów, biletów
10.  Przygotowywanie dokumentacji finansowo-księgowej
11.  Współpraca z Urzędem Miasta Jelenia Góra i innymi instytucjami nadzorującymi prawidłowość funkcjonowania obiektów sportowych
12.  Nadzorowanie i koordynowanie całokształtu prac administracyjno-technicznych związanych z bieżącym funkcjonowaniem obiektów sportowych
13.  Czuwanie nad prawidłowym stanem urządzeń technicznych znajdujących się w obiektach sportowych szkoły
14.  Czuwanie nad stanem central wentylacyjno- klimatyzacyjnych
15.  Dokonywanie niezbędnych zakupów materiałów i wyposażenia.

  Wymagane dokumenty i oświadczenia :  
·         CV, ·          list motywacyjny
·         oświadczenie  o posiadanym obywatelstwie – podpisane własnoręcznie
·         oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych – podpisane własnoręcznie
·         oświadczenie , że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe – podpisane własnoręcznie
·         zgoda na przetwarzanie danych osobowych o treści:                                                       
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji i zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz.922), podpisaną własnoręcznie
·         kwestionariusz osobowy - osoby ubiegającej się o zatrudnieni
·         dokument potwierdzający tożsamość  -   potwierdzoną kserokopię
·         dokumenty potwierdzające staż pracy i doświadczenie zawodowe  - potwierdzone kserokopie
·         dokumenty potwierdzające wymagane wykształcenie- potwierdzone kserokopie

  Wymienione wyżej dokumenty lub potwierdzone za zgodność z oryginałem kserokopie oraz oświadczenia należy składać osobiście w zamkniętych  kopertach w sekretariacie Szkoły Podstawowej nr 8 mieszczącym się przy ul. Paderewskiego 13 w Jeleniej Górze. z dopiskiem „Nabór na stanowisko:  Kierownik obiektu sportowego – Hala sportowa
Ostateczny termin, do którego muszą być złożone ww. dokumenty określa się na                   19 sierpnia 2022 r. do godziny 12.00.
 
Oferty nie zakwalifikowane będą do odbioru w sekretariacie szkoły do dnia 30.09.2022r- nieodebrane po tym terminie zostaną komisyjnie zniszczone.
Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych:
        Realizując obowiązek, o którym mowa w art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia 2016/679 Parlamentu Europejskiego i rady Europy z dnia 27.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE- zwanego dalej RODO informujemy:
Administratorem Państwa danych osobowych będzie szkoła Podstawowa nr 8 w Jeleniej górze, ul. Paderewskiego 13, 58-506 Jelenia Góra. Dane kontaktowe inspektora danych osobowych, e-mil: spnr8jg@op.pl. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w związku z zatrudnieniem w szczególności w celu realizacji procesu rekrutacji w SP nr 8 w Jeleniej Górze. Podstawa prawna przetwarzania danych: art. 22 z dnia 26.06.1974r. Kodeks Pracy oraz art. 13 ustawy z dnia 21.11.2008r. o pracownikach samorządowych. Dane osoby, w zakresie imienia i nazwiska oraz miejscowości zamieszkania, która wygra nabór zostaną umieszczone na tablicy ogłoszeń SP nr 8 oraz na stronie BIP Szkoły Podstawowej nr 8 w Jeleniej Górze. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do przeprowadzenia i rozstrzygnięcia naboru oraz przez okres 3 miesięcy od daty zawarcia umowy o pracę z wybranym kandydatem. W związku z przetwarzaniem danych osobowych, przysługuje Państwu prawo do żądania od administratora:
- dostępu (na zasadach określonych w art. 15 RODO),
- sprostowania (na zasadach określonych w art. 16 RODO),
- usunięcia (na zasadach określonych w art. 17 RODO),
- ograniczenia przetwarzania (na zasadach określonych w art. 18 RODO),
- przenoszenia (na zasadach określonych w art. 20 RODO),
- wnoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania (na zasadach określonych w art. 21 
  RODO).  
           Przysługuje prawo o wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes UODO, Warszawa, ul. Stawki 2. Podanie danych osobowych w zakresie o których mowa w ogłoszeniu o naborze, jest wymogiem ustawowym wynikającym z art. 22 Kodeksu pracy, oraz art. 13 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21.11.2008r. o pracownikach samorządowych.
 
 
Dyrektor Szkoły Podstawowej
Nr 8 w Jeleniej Górze
Mgr Maria Silbert- Salabura

metryczka


Wytworzył: Artur Kasperowicz (3 sierpnia 2022)
Opublikował: Artur Kasperowicz (3 sierpnia 2022, 14:11:41)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 366