Strona główna  >  Ogłoszenia o naborze do pracy  >  Aktualne  >  2024

stanowisko:

Sprzątaczka

miejsce pracy: Szkoła Podstawowa nr 8 w Jeleniej Górze
termin składania dokumentów: 12 sierpnia 2022  12:00

DYREKTOR SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 8 W JELENIEJ GÓRZE
OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO PRACOWNICZE

 
Szkoła Podstawowa nr 8
58-506 Jelenia Góra
ul. Paderewskiego 13
                    ogłasza nabór na wolne stanowiska pracownicze:
-  sprzątaczka 2 pełne etaty
 

termin składania dokumentów: 12.08.2022r. do godz.12:00
 
 
                                    WARUNKI NABORU
 1.wymagania niezbędne;
·        stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku
·        posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz publicznych
·        wykształcenie co najmniej podstawowe,
·        odpowiedzialność, sumienność, zaangażowanie i samodzielność
·        umiejętność pracy w zespole, dyspozycyjność
          2. Wskazanie zakresu zadań:
2.1. Prace codzienne
- odkurzanie posadzek i podłóg na sucho, a następnie mycie ich i czyszczenie na mokro 
  do stanu jednorodności powierzchni bez smug i zacieków,
- odkurzanie powierzchni pokrytych wykładzinami dywanowymi- dywanami,
- przemywanie glazury w łazienkach i toaletach na mokro,
- mycie i dezynfekcja muszli oraz pisuarów,
- ścieranie kurzu z biurek, ławek, mebli, drzwi, obrazów, podchwytów, klamek, gniazdek,   
   kontaktów oraz parapetów,
- ścieranie kurzu ze sprzętu RTV i innych,
- czyszczenie na mokro drzwi oszklonych, luster oraz powierzchni szklanych,
- opróżnianie i mycie kubłów na śmieci ze zmianą worków foliowych,
- mycie schodów, klatek schodowych,
- neutralizacja nieprzyjemnych zapachów w toaletach (zalewanie kratek ściekowych),
2.2. Prace bieżące- według potrzeb:
      - usuwanie pajęczyn i kurzu ze ściany, sufitów, opraw oświetleniowych,
      - usuwanie plam i zabrudzeń z wykładzin dywanowych- dywanów, mebli,
      - mycie grzejników,
      - utrzymanie w czystości okładzin ściennych w pomieszczeniach i ciągach  
         komunikacyjnych,
      - podlewanie kwiatów.
2.3. Prace wykonywane przynajmniej 2 razy w miesiącu:
      - doczyszczanie kafelek ściennych w toaletach,
      - dokładne doszorowanie muszli oraz pisuarów.
2.4. Prace wykonywane 2 razy w roku (ferie zimowe, wakacje):
      - mycie okien i parapetów wewnątrz i na zewnątrz,
      - mycie opraw oświetleniowych wewnątrz budynku,
      - mycie i czyszczenie mebli oraz wyposażenia izb, pomieszczeń,
      - czyszczenie kratek ściekowych, kratek wentylacyjnych,
      - pranie firanek, zasłon będących na wyposażeniu pomieszczeń obsługiwanych,
      - pranie i konserwacja wykładzin dywanowych, dywanów,
      - inne czynności zlecone przez Dyrektora Szkoły
 
Wymienione niżej dokumenty lub potwierdzone za zgodność z oryginałem kserokopie należy składać osobiście w sekretariacie Szkoły Podstawowej nr 8 mieszczącym się przy ul. Paderewskiego 13 w Jeleniej Górze.
- życiorys (CV),
- list motywacyjny,
- kwestionariusz osoby ubiegającej się o pracę,
- dokument potwierdzający tożsamość lub potwierdzoną kserokopię,
- dokumenty potwierdzające staż pracy,
- inne dokumenty
- oświadczenie o treści:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich
  danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych
  do realizacji procesu rekrutacji i zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 o
  ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r nr 101, poz. 926 z
  późniejszymi zmianami oraz Ustawą z dnia 22.03.1999 o pracownikach
  samorządowych, Dz. U. z 2001, nr 142, poz. 1593 z późniejszymi
  zmianami)”
 
Dokumenty będące kopiami, powinny być potwierdzone w sekretariacie szkoły pod względem zgodności z oryginałem.
 
Oferty wraz z dokumentami należy składać:
-  osobiście w sekretariacie Szkoły Podstawowej nr 8 w Jeleniej 
   Górze, ul. Paderewskiego 13 z dopiskiem „Nabór na stanowisko:
   Sprzątaczka”
 
Ostateczny termin, do którego muszą być złożone ww. dokumenty określa się na 12 sierpień 2022r. do godziny 12.00.
 
Oferty nie zakwalifikowane będą do odbioru w sekretariacie szkoły do dnia 30.09.2022r- nieodebrane po tym terminie zostaną komisyjnie zniszczone.
 
Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych:
        Realizując obowiązek, o którym mowa w art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia 2016/679 Parlamentu Europejskiego i rady Europy z dnia 27.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE- zwanego dalej RODO informujemy:
Administratorem Państwa danych osobowych będzie szkoła Podstawowa nr 8 w Jeleniej górze, ul. Paderewskiego 13, 58-506 Jelenia Góra. Dane kontaktowe inspektora danych osobowych, e-mil: spnr8jg@op.pl. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w związku z zatrudnieniem w szczególności w celu realizacji procesu rekrutacji w SP nr 8 w Jeleniej Górze. Podstawa prawna przetwarzania danych: art. 22 z dnia 26.06.1974r. Kodeks Pracy oraz art. 13 ustawy z dnia 21.11.2008r. o pracownikach samorządowych. Dane osoby, w zakresie imienia i nazwiska oraz miejscowości zamieszkania, która wygra nabór zostaną umieszczone na tablicy ogłoszeń SP nr 8 oraz na stronie BIP Szkoły Podstawowej nr 8 w Jeleniej Górze. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do przeprowadzenia i rozstrzygnięcia naboru oraz przez okres 3 miesięcy od daty zawarcia umowy o pracę z wybranym kandydatem. W związku z przetwarzaniem danych osobowych, przysługuje Państwu prawo do żądania od administratora:
- dostępu (na zasadach określonych w art. 15 RODO),
- sprostowania (na zasadach określonych w art. 16 RODO),
- usunięcia (na zasadach określonych w art. 17 RODO),
- ograniczenia przetwarzania (na zasadach określonych w art. 18 RODO),
- przenoszenia (na zasadach określonych w art. 20 RODO),
- wnoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania (na zasadach określonych w art. 21 
  RODO).  
Przysługuje prawo o wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes UODO, Warszawa, ul. Stawki 2. Podanie danych osobowych w zakresie o których mowa w ogłoszeniu o naborze, jest wymogiem ustawowym wynikającym z art. 22 Kodeksu pracy, oraz art. 13 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21.11.2008r. o pracownikach samorządowych.
 
 
Dyrektor Szkoły Podstawowej
Nr 8 w Jeleniej Górze
Mgr Maria Silbert- Salabura

metryczka


Wytworzył: Artur Kasperowicz (3 sierpnia 2022)
Opublikował: Artur Kasperowicz (3 sierpnia 2022, 14:13:59)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 636