Strona główna  >  Ogłoszenia o naborze do pracy  >  Aktualne  >  2024

stanowisko:

główna księgowa

miejsce pracy: Bursa Szkolna nr 1 w Jeleniej Górze wraz z oddziałem na ulicy J. Kilińskiego 38
termin składania dokumentów: 12 września 2022  14:00
Dyrektor Bursy Szkolnej nr 1 w Jeleniej Górze ulica Jana Kilińskiego 5, 7
OGŁASZA NABÓR
na wolne stanowisko urzędnicze
główn(a)y księgow(a)y
w wymiarze 1 etatu
I. Nazwa i adres jednostki :  Bursa Szkolna nr 1 w Jeleniej Górze ulica Jana Kilińskiego 5, 7; 58-500 Jelenia Góra.
II. Wymiar czasu pracy : 
1 etat.
III. Rodzaj umowy:
umowa o pracę na czas określony z możliwością zmiany na czas
nieokreślony.
IV. Określenie stanowiska pracy:
Główny Księgowy.
V. Określenie wymagań niezbędnych:
wymagania wynikające z art.54 ust.2 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.2022.1634 t.j. z dnia 2022.08.04):
o ma obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, chyba że odrębne ustawy uzależniają zatrudnienie w jednostce sektora finansów publicznych od posiadania obywatelstwa polskiego;
o ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych;
o nie była prawomocnie skazana za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe;
o posiada znajomość języka polskiego w mowie i piśmie w zakresie koniecznym do wykonywania obowiązków głównego księgowego;
o spełnia jeden z poniższych warunków:
a) ukończyła ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiada co najmniej 3-letnią praktykę w księgowości,
b) ukończyła średnią, policealną lub pomaturalną szkołę ekonomiczną i posiada co najmniej 6-letnią praktykę w księgowości,
c) jest wpisana do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów,
d) posiada certyfikat księgowy uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych albo świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, wydane na podstawie odrębnych przepisów.

VI. Posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku.
VII. Wymagania dodatkowe:
a. znajomość zasad księgowości budżetowej, planu kont i klasyfikacji budżetowej oraz zasad gospodarki finansowej jednostek budżetowych i dyscypliny finansów publicznych;
b. znajomość ustaw o rachunkowości, finansach publicznych, o systemie ubezpieczeń społecznych, podatku dochodowym od osób fizycznych, o podatku VAT;
c. znajomość i obsługa programów komputerowych, programów księgowych;
d. znajomość programów księgowych Vulcan będzie dodatkowym atutem;
e. biegła znajomość komputera: programy Office (Microsoft Word, Excel);
f. posiada umiejętność sporządzania zestawień, analiz danych statystycznych, prognoz;
g. posiada umiejętność samodzielnej organizacji pracy, terminowość i rzetelność.
VIII. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
a. prowadzenie pełnej księgowości Bursy Szkolnej nr1 w Jeleniej Górze zgodnie z obowiązującymi przepisami za pomocą programu finansowo – księgowego finanse VULCAN.
b. naliczanie wynagrodzeń pracowników jednostki w programie płacowym VULCAN;
c. kontrola zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym jednostki;
d. wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi z rachunków jednostki;
e. opracowanie i aktualizacja przepisów wewnętrznych dotyczących prowadzenia rachunkowości, zakładowego planu kont, polityki rachunkowości, obiegu i kontroli dokumentów finansowych;
f. sporządzanie i kontrola realizacji planów dochodów i wydatków budżetowych; dochodów własnych;
g. kompletowanie dokumentów finansowo-księgowych;
h. dekretowanie i sprawdzanie pod względem formalno – rachunkowym dokumentów;
i. przestrzeganie dyscypliny finansów publicznych;
j. rozliczanie składek oraz sporządzanie deklaracji ZUS;
k. rozliczanie zaliczek na podatek dochodowy oraz sporządzanie informacji PIT-11 oraz PIT-4R;
l. sporządzanie obowiązujących sprawozdań finansowych, sprawozdań statystycznych, analiz;
m. prowadzenie korespondencji w zakresie spraw finansowych;
n. prowadzenie spraw związanych z obsługą funduszu socjalnego;
o. wykonywanie innych nie wymienionych wyżej zadań , które z mocy prawa lub przepisów wewnętrznych należą do kompetencji głównego księgowego.
IX. Wymagane dokumenty:
a. list motywacyjny;
b. życiorys zawodowy CV;
c. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o pracę;
d. kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, kwalifikacje oraz staż pracy;
e. oświadczenie kandydata o niekaralności;
f. oświadczenie o korzystaniu z pełnej zdolności do czynności prawnych oraz
korzystaniu z pełni praw publicznych;
g. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy w zakresie niezbędnym do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z RODO.
X. W miesiącu poprzedzającym datę opublikowania oferty wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Bursie Szkolnej nr 1 w Jeleniej Górze był niższy niż 6 %.
XI. Wymagane dokumenty należy złożyć w terminie do 12 września 2022 r. do godz. 14.00 - osobiście (od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 – 15.00) lub drogą pocztową na adres Bursy (Bursa Szkolna nr 1 w Jeleniej Górze ulica Kilińskiego 5, 7, 58-500 Jelenia Góra), lub mailowo – na adres:  bursa1@jeleniagora.pl ; 
Aplikacje, które wpłyną po wyżej wymienionym terminie nie będą rozpatrywane .
Kandydaci zakwalifikowania do dalszego etapu naboru zostaną poinformowani telefonicznie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.
Kandydaci, których oferty zostaną rozpatrzone negatywnie nie będą o tym informowani.
Informacja o wynikach konkursu umieszczona będzie na stronie:
http://edukacja.bip.jeleniagora.pl 

metryczka


Wytworzył: Krzysztof Raczek (30 sierpnia 2022)
Opublikował: Krzysztof Raczek (30 sierpnia 2022, 12:20:48)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 754