Strona główna  >  Ogłoszenia o naborze do pracy  >  Aktualne  >  2023

wybrany kandydat: Przemysław Gawryś, Jelenia Góra 
uzasadnienie wyboru: Kandydat spełniła wymagania niezbędne na stanowisku


Wytworzył: Kinga Banasik (3 marca 2023)
Wprowadził: Kinga Banasik (3 marca 2023, 09:45:09)stanowisko:

nauczyciela współorganizującego proces kształcenia ucznia niepełnosprawnego

miejsce pracy: Zespół Szkół Rzemiosł Artystycznych im. Stanisława Wyspiańskiego w Jeleniej Górze
termin składania dokumentów: 17 lutego 2023  15:00
Dyrektor Zespołu Szkół Rzemiosł Artystycznych im. Stanisława Wyspiańskiego  w Jeleniej Górze ogłasza nabór kandydatów na stanowisko nauczyciela współorganizującego proces kształcenia ucznia niepełnosprawnego w wymiarze 1,0 etatu do końca zajęć edukacyjnych.
I
 Wymagania formalne:
1. posiadanie tytułu magistra z wykształceniem kierunkowym:
- pedagogika specjalna,
- terapia i edukacja dzieci i młodzieży z zespołem Aspergera,
 
2. gotowość podjęcia pracy w roku szkolnym 2022/2023,
3. posiadanie obywatelstwa polskiego,
4. spełnianie warunków zdrowotnych niezbędnych do wykonywania zawodu nauczyciela,
5. posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,
6. kandydat nie był karany za przestępstwo umyślne i nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne.
II.
Wymagania dodatkowe:
1. umiejętność prowadzenia zajęć wspierających rozwój ucznia 
2. umiejętność planowania i wykonywania czynności dydaktyczno-wychowawczych,
3. umiejętność prowadzenia dokumentacji związanej z funkcją nauczyciela wspomagającego proces kształcenia ucznia niepełnosprawnego,
4. umiejętność samodzielnego organizowania czasu pracy,
5. znajomość przepisów prawa oświatowego,
6. umiejętność pracy w zespole,
7. obowiązkowość, odpowiedzialność za wykonywana pracę, rzetelność i sumienność,
8. posiadanie predyspozycji do pracy z dziećmi,
9. wysoka kultura osobista,
10. przestrzeganie norm moralnych,
11. dyspozycyjność,
12. dążenie do rozwoju własnej wiedzy i umiejętności związanych z zawodem nauczyciela.
 
III.
Wymagane dokumenty:
1. podanie o przyjęcie na stanowisko nauczyciela wspomagającego,
2. CV z uwzględnieniem przebiegu dotychczasowej pracy zawodowej,
3. dokumenty potwierdzające posiadane wykształcenie, kwalifikacje i doświadczenie zawodowe,
4. oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie – w tym, że nie toczy się przeciwko kandydatowi postępowanie karne,
5. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w związku z ubieganiem się o zatrudnienie na stanowisku nauczyciela wspomagającego – zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.)
IV.
 Termin i miejsce składania dokumentów:
Wymagane dokumenty należy złożyć do dnia 17.02.2023r. w sekretariacie szkoły (od 8.00 – 15.00) lub przesłać pocztą na adres: Zespół Szkół Rzemiosł Artystycznych im. S. Wyspiańskiego w Jeleniej Górze, 58-500 Jelenia Góra ul. Cieplicka 34 w zaklejonych kopertach z napisem „Nabór na wolne stanowisko nauczyciela współorganizującego proces kształcenia ”.
 Dokumenty, które wpłyną do szkoły po określonym terminie nie będą rozpatrywane i zostaną zwrócone zainteresowanym.

Dyrektor
Anna Szydłowska -Robak

metryczka


Wytworzył: Kinga Banasik (1 lutego 2023)
Opublikował: Kinga Banasik (1 lutego 2023, 11:17:09)

Ostatnia zmiana: Kinga Banasik (3 marca 2023, 09:45:09)
Zmieniono: rostrzygnięcie

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 270