Strona główna  >  Ogłoszenia o naborze do pracy  >  Aktualne  >  2024

wybrany kandydat: Renata Sobczyk, Wleń 
uzasadnienie wyboru: W wyniku zakończenia procedury naboru na stanowisko główny księgowy komisja rekrutacyjna dnia 17.10.2023 r. zadecydowała o zatrudnieniu Pani Renaty Sobczyk.
Pani Renata Sobczyk spełniła wszystkie wymogi określone w ogłoszeniu o naborze, a jej wykształcenie, zdobyte dotychczasowe doświadczenie oraz umiejętności gwarantują kompetentne i profesjonalne wykonywanie powierzonych obowiązków w pracy głównego księgowego.


Wytworzył: Katarzyna Lenart - Wyrobek (17 października 2023)
Wprowadził: Adrian Michałczak (18 października 2023, 08:12:49)stanowisko:

Główny księgowy

miejsce pracy: Centrum Opieki nad Dzieckiem 'Dąbrówka' w Jeleniej Górze
termin składania dokumentów: 13 października 2023  15:00
Dyrektor Centrum Opieki nad Dzieckiem „Dąbrówka” w Jeleniej Górze ogłasza nabór
na wolne stanowisko urzędnicze w
Centrum Opieki nad Dzieckiem „Dąbrówka” w Jeleniej Górze
 
Stanowisko: główny księgowy
 
1. Wymagania niezbędne:
 • spełnienie wymagań określonych w art. 6 ustawy z dnia 21.11.2008 r. o pracownikach samorządowych,
 • wykształcenie wyższe o profilu umożliwiającym wykonywanie pracy na stanowisku,
 • znajomość przepisów prawa w zakresie ustawy o rachunkowości, ustawy o finansach publicznych,
 • znajomość obsługi komputera (MS Word, MS Excel) ,
 • znajomość Programu Vulcan – księgowość,  płace i inne.
2. Wymagania dodatkowe:
 • doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku – wymagany staż pracy minimum 3 lata,
 • rzetelność, sumienność, odpowiedzialność,
 • komunikatywność, umiejętność pracy w zespole,
 • kreatywność, samodzielność,
 • duża odporność na stres.
3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
 • prowadzenie rachunkowości Centrum Opieki nad Dzieckiem „Dąbrówka „ w Jeleniej Górze oraz Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej „Dąbrówka 1” , „Dąbrówka 2”, „Dąbrówka 3” w Jeleniej Górze,
 • prowadzenie księgowości oraz sporządzanie kalkulacji wynikowej kosztów wykonywana zadań i sprawozdawczości finansowej jednostek,
 • prowadzenie gospodarki finansowej Centrum i POW „Dąbrówka 1”, Dąbrówka 2”, „Dąbrówka 3” w Jeleniej Górze,
 • dokonywanie kontroli wewnętrznej operacji finansowych i gospodarczych jednostek stanowiących przedmiot księgowania i inne,
 • prowadzenie zgodnie z obowiązującymi przepisami spraw, dokumentacji i sprawozdań związanych z wynagrodzeniami osobowymi pracowników Centrum,
 • dokonywanie wszelkich operacji bezgotówkowych Centrum oraz POW „Dąbrówka 1”, Dąbrówka 2”, „Dąbrówka 3” w Jeleniej Górze,
 • opracowywanie projektów przepisów wewnętrznych wydawanych przez dyrektora jednostek dotyczących prowadzenia jednostek,
 • dekretacja dokumentów księgowych,
 • wprowadzanie dokumentów do programu komputerowego
 • w zastępstwie - sporządzanie rozliczeń z  ZUS,
 • wystawianie zaświadczeń o zatrudnieniu,
 • sporządzanie rocznych informacji RMUA, PIT-11,
 • prowadzenie spraw związanych z ZFŚS,
 • w zastępstwie - prowadzenie kasy.
 
4. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:
 • praca na parterze budynku przy ul. Podgórzyńskiej 6/2, ciągi komunikacyjne w budynku odpowiedniej szerokości, w pomieszczeniu pracy odpowiednia szerokość dojść i przejść, budynek nie posiada pomieszczeń higieniczno-sanitarnych dla osób niepełnosprawnych, nie jest wyposażony w windę,
 • stanowisko pracy związane jest z pracą przy monitorze ekranowym.
 
5. Wymagane dokumenty:
 • życiorys (CV),
 •  list motywacyjny,
 • oświadczenie o treści: „Posiadam pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystam w pełni z praw publicznych, nie byłam (byłem) skazana (y) prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe”,
 • kwestionariusz osoby ubiegającej się o pracę,
 • oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zajmowania w/w stanowiska,
 • kopie dokumentów potwierdzających niepełnosprawność, jeżeli kandydat chce skorzystać z uprawnień o których mowa w art. 13 ust. 2 Ustawy o pracownikach samorządowych,
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie (kserokopia świadectwa szkoły, ukończenia studiów), doświadczenie zawodowe (kserokopie świadectw pracy, dokumenty potwierdzające prowadzenie działalności gospodarczej, zaświadczenie o odbyciu stażu absolwenckiego), kwalifikacje i umiejętności (dokumenty potwierdzające ukończone szkolenia) 
 • zgoda na przetwarzanie danych osobowych o treści:
  „Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb rekrutacji. Podaję dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą. Zapoznałem(-am) się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu  i sposobach przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych  i prawie ich poprawiania.”
  Treść klauzuli informacyjnej dla kandydatów do pracy w Centrum Opieki nad Dzieckiem „Dąbrówka” w Jeleniej Górze znajduje się na stronie internetowej BIP Centrum w zakładce aktualności:
  Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy w Centrum Opieki nad Dzieckiem 'Dąbrówka' w Jeleniej Górze - BIP - Szkoły i placówki wychowawcze miasta Jelenia Góra (jeleniagora.pl)

  wymagane dokumenty tj. list motywacyjny, szczegółowe CV, oświadczenie oraz zgoda na przetwarzanie danych osobowych powinny być opatrzone własnoręcznym podpisem
6. Wymagane dokumenty należy składać do dnia 13.10.2023 r. w zamkniętej kopercie opatrzonej imieniem i nazwiskiem kandydata oraz dopiskiem: Nabór na stanowisko głównego księgowego w Centrum Opieki nad Dzieckiem „Dąbrówka” w Jeleniej Górze:
 • osobiście lub za pośrednictwem innych osób w kancelarii Centrum Opieki nad Dzieckiem „Dąbrówka” w Jeleniej Górze ul. Podgórzyńska 6/2 58-560 Jelenia Góra,
 • lub przesłać za pośrednictwem operatora pocztowego na adres: Centrum Opieki nad Dzieckiem „Dąbrówka” w Jeleniej Górze ul. Podgórzyńska 6/2 58-560 Jelenia Góra .
7. Aplikacje, które wpłyną do Centrum Opieki nad Dzieckiem „Dąbrówka” w Jeleniej Górze po wyżej określonym terminie lub w inny sposób niż określonym w ogłoszeniu, bez kompletu wymaganych dokumentów nie będą rozpatrywane.

8.  Otwarcie kopert nastąpi dnia 16.10.2023 r. o godz. 9.00, kandydaci zakwalifikowani do dalszego etapu naboru, o terminie rozmowy kwalifikacyjnej zostaną poinformowani telefonicznie.
 
Ogłoszenie jest opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Centrum Opieki nad Dzieckiem „Dąbrówka” w Jeleniej Górze BIP - Szkoły i placówki wychowawcze miasta Jelenia Góra (jeleniagora.pl) i na stronie internetowej placówki Oferty pracy (dabrowka.jgora.pl) oraz wywieszone na tablicy informacyjnej Centrum Opieki nad Dzieckiem „Dąbrówka” w Jeleniej Górze ul. Podgórzyńska 6/2 58-560 Jelenia Góra.
 
Informujemy, że po upływie terminu do złożenia dokumentów w ogłoszeniu o naborze wynik naboru zostanie zamieszczony na stronie internetowej BIP Centrum.
 
 
Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Centrum Opieki nad Dzieckiem „Dąbrówka” w Jeleniej Górze jest niższy niż 6 %.

Dyrektor
Centrum Opieki nad Dzieckiem „Dąbrówka”
w Jeleniej Górze
 mgr Katarzyna Lenart - Wyrobek

metryczka


Wytworzył: Katarzyna Lenart - Wyrobek (22 września 2023)
Opublikował: Adrian Michałczak (22 września 2023, 11:08:52)

Ostatnia zmiana: Adrian Michałczak (18 października 2023, 08:12:49)
Zmieniono: wynik naboru

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 439