Strona główna  >  Ogłoszenia o naborze do pracy  >  Aktualne

stanowisko:

Pedagog specjalny

miejsce pracy: Miejskie Przedszkole Nr 11 'Krasnala Hałabały' w Jeleniej Górze
termin składania dokumentów: 29 marca 2024  14:00

Ogłoszenie o naborze na stanowisko pedagog specjalny
 
 
Dyrektor Miejskiego Przedszkola Nr 11 ”Krasnala Hałabały” w Jeleniej Górze ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko – pedagog specjalny
 

I. Przedmiot naboru:
 
1.    Stanowisko: pedagog specjalny
2.    Wynagrodzenie: zgodne z Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 22 kwietnia 2021r.
3.    Podstawa zatrudnienia: umowa o pracę na podstawie ustawy Karta Nauczyciela      
4.    Wymiar etatu: 0,375 etatu
   

II. Wymagania niezbędne:

 
1. Posiadanie kwalifikacji do zajmowania stanowiska pedagoga specjalnego w przedszkolach (wykształcenie zgodne z Rozporządzeniem MEN z dnia 1 sierpnia 2017 r. (Dz. U. z  2017 r. Poz. 1575 za zm.),
2. Korzystanie z pełni praw publicznych, niekaralność sądowa za umyślne przestępstwo.

 
III. Zakres wykonywanych zadań głównych na stanowisku:
 
1.      Współpraca z nauczycielami, wychowawcami grup wychowawczych lub innymi specjalistami, rodzicami oraz dziećmi w:

a) rekomendowaniu dyrektorowi przedszkola, szkoły lub placówki do realizacji działań w zakresie zapewnienia aktywnego i pełnego uczestnictwa uczniów w życiu przedszkola, szkoły i placówki oraz dostępności, o której mowa w ustawie z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1062 oraz z 2022 r. poz. 975 i 1079),
b) prowadzeniu badań i działań diagnostycznych związanych z rozpoznawaniem indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu przedszkola, szkoły i placówki,
c) rozwiązywaniu problemów dydaktycznych i wychowawczych uczniów,
d) określaniu niezbędnych do nauki warunków, sprzętu specjalistycznego i środków dydaktycznych, w tym wykorzystujących technologie informacyjno-komunikacyjne, odpowiednich ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne ucznia;
2.      Współpraca z zespołem, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 127 ust. 19 pkt 2 ustawy, w zakresie opracowania i realizacji indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, w tym zapewnienia mu pomocy psychologiczno-pedagogicznej;
3.      Wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów w:
a) rozpoznawaniu przyczyn niepowodzeń edukacyjnych uczniów lub trudności w ich funkcjonowaniu, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu przedszkola, szkoły lub placówki,
b) udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej w bezpośredniej pracy z uczniem,
c) dostosowaniu sposobów i metod pracy do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych ucznia oraz jego możliwości psychofizycznych,
d) doborze metod, form kształcenia i środków dydaktycznych do potrzeb uczniów;
4.  Udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom, rodzicom uczniów i nauczycielom;
5.      Współpraca, w zależności od potrzeb, z innymi podmiotami, o których mowa w § 4 ust. 3 oraz w § 5;
6.      Przedstawianie radzie pedagogicznej propozycji w zakresie doskonalenia zawodowego nauczycieli przedszkola, szkoły lub placówki w zakresie zadań określonych w pkt 1-5.
 
IV. Wymagane dokumenty:

1.      List motywacyjny wraz uzasadnieniem przystąpienia do naboru na wolne stanowisko wychowania przedszkolnego w Miejskim Przedszkola Nr 11
2.      Życiorys (CV);
 
List motywacyjny oraz życiorys (CV) należy opatrzyć własnoręcznym podpisem, klauzulą: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.)” oraz numerem telefonu kontaktowego wraz z adresem e-mail.
 
3.      Kwestionariusz osobowy;
4.      Oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych;
5.      Oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych;
6.      Oświadczenie kandydata o braku prawomocnego wyroku sądu za umyślne przestępstwo
ścigane z oskarżenia publicznego
7.      Kserokopia dokumentu potwierdzającego wymagane wykształcenie;
8.      Kserokopie dokumentów potwierdzających dotychczasowe zatrudnienie;
9.      Kserokopia dokumentu potwierdzającego wymagany stopień awansu zawodowego;
10.   Kserokopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje i umiejętności (np. zaświadczenia o odbytych szkoleniach lub kursach, referencje z poprzednich miejsc pracy, itp.);
 
V. Termin i miejsce składania dokumentów:

 
1.      Termin złożenia dokumentów upływa z dniem 29 marca 2024r.
2.      Wymagane dokumenty należy złożyć osobiście lub przesłać pocztą na adres Miejskie Przedszkole Nr 11 „Krasnala Hałabały” w Jeleniej Górze, ul. Chopina 4, 58-570 Jelenia Góra lub w zaklejonej kopercie złożyć w kancelarii – księgowość w Miejskim Przedszkolu Nr 11 „Krasnala Hałabały” w Jeleniej Górze opisane: nabór na stanowisko pedagoga specjalnego.
 
 
 
 
Dyrektor przedszkola
     Monika Sołek
                       

metryczka


Wytworzył: Magdalena Tatar (12 lutego 2024)
Opublikował: Magdalena Tatar (12 lutego 2024, 11:43:55)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 607