Strona główna  >  Ogłoszenia o naborze do pracy  >  Aktualne  >  2024

stanowisko:

Psycholog

miejsce pracy: Miejskie Przedszkole Nr 11 'Krasnala Hałabały' w Jeleniej Górze
termin składania dokumentów: 29 marca 2024  14:00

Ogłoszenie o naborze na stanowisko psycholog

 
Dyrektor Miejskiego Przedszkola Nr 11 ”Krasnala Hałabały” w Jeleniej Górze ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko psychologa
 

 
I. Przedmiot naboru:

 
1.     Stanowisko: Psycholog
2.      Wynagrodzenie: zgodne z Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 22 kwietnia 2021r
3.      Podstawa zatrudnienia: umowa o pracę na podstawie ustawy Karta Nauczyciela
4.      Wymiar etatu: 0,75 etatu
 
 
II. Wymagania niezbędne:

 
1.   Posiadanie kwalifikacji do zajmowania stanowiska psychologa w przedszkolach (wykształcenie zgodne z Rozporządzeniem MEN z dnia 1 sierpnia 2017 r. (Dz. U. z     2017 r. Poz. 1575 za zm.)),
2. Dyplom ukończenia studiów magisterskich na kierunku psychologia i przygotowanie pedagogiczne
3. Korzystanie z pełni praw publicznych, niekaralność sądowa za umyślne przestępstwo.
 
III. Zakres wykonywanych zadań głównych na stanowisku:
 
1.    Prowadzenie badań i działań diagnostycznych uczniów, w tym diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu przedszkola;
 
2.     Diagnozowanie sytuacji wychowawczych w przedszkolu w celu rozwiązywania problemów wychowawczych stanowiących barierę i ograniczających aktywne i pełne uczestnictwo ucznia w życiu przedszkola;
 
3.   Udzielanie uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach odpowiednich do rozpoznanych potrzeb;
 
4.  Podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci;
 
5.  Minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz inicjowanie różnych form pomocy w środowisku przedszkolnym;
 
6.   Inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych;
 
7.    Pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych możliwości, predyspozycji i uzdolnień dzieci;
 
8.  Wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów w:
a)   rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dzieci w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień dzieci oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu dzieci, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu przedszkola,
b)   udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
 
IV. Wymagane dokumenty:

1.      List motywacyjny wraz uzasadnieniem przystąpienia do naboru na wolne stanowisko wychowania przedszkolnego w Miejskim Przedszkola Nr 11
2.      Życiorys (CV);
 
List motywacyjny oraz życiorys (CV) należy opatrzyć własnoręcznym podpisem, klauzulą: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.)” oraz numerem telefonu kontaktowego wraz z adresem e-mail.
 
3.      Kwestionariusz osobowy;
4.      Oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych;
5.      Oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych;
6.      Oświadczenie kandydata o braku prawomocnego wyroku sądu za umyślne przestępstwo
ścigane z oskarżenia publicznego
7.      Kserokopia dokumentu potwierdzającego wymagane wykształcenie;
8.      Kserokopie dokumentów potwierdzających dotychczasowe zatrudnienie;
9.      Kserokopia dokumentu potwierdzającego wymagany stopień awansu zawodowego;
10.   Kserokopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje i umiejętności (np. zaświadczenia o odbytych szkoleniach lub kursach, referencje z poprzednich miejsc pracy, itp.);
 

V. Termin i miejsce składania dokumentów:
 
1.      Termin złożenia dokumentów upływa z dniem  29 marca 2024r.
2.      Wymagane dokumenty należy złożyć osobiście lub przesłać pocztą na adres Miejskie Przedszkole Nr 11 „Krasnala Hałabały” w Jeleniej Górze, ul. Chopina 4, 58-570 Jelenia Góra lub w zaklejonej kopercie złożyć w kancelarii –księgowość w Miejskim Przedszkolu Nr 11 „Krasnala Hałabały” w Jeleniej Górze opisane: nabór na stanowisko psychologa.
 
 
 
 
Dyrektor przedszkola
     Monika Sołek
                       

metryczka


Wytworzył: Magdalena Tatar (12 lutego 2024)
Opublikował: Magdalena Tatar (12 lutego 2024, 12:09:24)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 421