Strona główna  >  Ogłoszenia o naborze do pracy  >  Aktualne  >  2024

stanowisko:

Logopeda

miejsce pracy: Miejskie Przedszkole Nr 11 'Krasnala Hałabały' w Jeleniej Górze
termin składania dokumentów: 29 marca 2024  14:00

Ogłoszenie o naborze na stanowisko logopeda
 
Dyrektor Miejskiego Przedszkola Nr 11”Krasnala Hałabały” w Jeleniej Górze ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko - logopeda
 
 
I.       Przedmiot naboru:
 
1.     Stanowisko: logopeda
2.     Wynagrodzenie: zgodne z Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 22 kwietnia 2021r
3.     Podstawa zatrudnienia: umowa o pracę na podstawie ustawy Karta Nauczyciela
4.     Wymiar etatu: 0,375 etatu.
 
II.    Wymagania niezbędne:

1.     Posiadanie kwalifikacji do zajmowania stanowiska psychologa w przedszkolach (wykształcenie zgodne z Rozporządzeniem MEN z dnia 1 sierpnia 2017 r. (Dz. U. z       2017 r. Poz. 1575 za zm.)),
2.     Dyplom ukończenia studiów magisterskich na kierunku logopedia i kwalifikacje pedagogiczne 
3.     Korzystanie z pełni praw publicznych, niekaralność sądowa za umyślne przestępstwo.

 
III.  Zakres wykonywanych zadań głównych na stanowisku:  
 
1.     Diagnozowanie logopedyczne, w tym prowadzenie badań przesiewowych w celu ustalenia stanu mowy oraz poziomu rozwoju językowego uczniów;
2.     Prowadzenie zajęć logopedycznych dla uczniów oraz porad i konsultacji dla rodziców i nauczycieli w zakresie stymulacji rozwoju mowy uczniów i eliminowania jej zaburzeń;
3.     Podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających powstawaniu zaburzeń komunikacji językowej we współpracy z rodzicami uczniów;
4.     Wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów w:
a)     rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu przedszkola, szkoły i placówki,
b)     udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
 
IV. Wymagane dokumenty:

1.      List motywacyjny wraz uzasadnieniem przystąpienia do naboru na wolne stanowisko         logopedy w Miejskim Przedszkola Nr 11
2.      Życiorys (CV);  
List motywacyjny oraz życiorys (CV) należy opatrzyć własnoręcznym podpisem, klauzulą: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.)” oraz numerem telefonu kontaktowego wraz z adresem e-mail.
3.      Kwestionariusz osobowy;
4.      Oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych;
5.      Oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych;
6.      Oświadczenie kandydata o braku prawomocnego wyroku sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego
7.      Kserokopia dokumentu potwierdzającego wymagane wykształcenie;
8.      Kserokopie dokumentów potwierdzających dotychczasowe zatrudnienie;
9.      Kserokopia dokumentu potwierdzającego wymagany stopień awansu zawodowego;
10.   Kserokopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje i umiejętności (np. zaświadczenia o odbytych szkoleniach lub kursach, referencje z poprzednich miejsc pracy, itp.);
 
V. Termin i miejsce składania dokumentów:.
 
 
1.      Termin złożenia dokumentów upływa z dniem 29 marca 2024r.  
2.      Wymagane dokumenty należy złożyć osobiście lub przesłać pocztą na adres Miejskie Przedszkole Nr 11 „Krasnala Hałabały” w Jeleniej Górze, ul. Chopina 4, 58-570 Jelenia Góra lub w zaklejonej kopercie złożyć w kancelarii –księgowość w Miejskim Przedszkolu Nr 11 „Krasnala Hałabały” w Jeleniej Górze opisane: nabór na stanowisko logopedy.
 
 
 
 
Dyrektor przedszkola
     Monika Sołek
                         

metryczka


Wytworzył: Magdalena Tatar (13 lutego 2024)
Opublikował: Magdalena Tatar (13 lutego 2024, 08:45:59)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 465