Strona główna  >  Ogłoszenia o naborze do pracy  >  Aktualne

stanowisko:

Pomoc kuchenna

miejsce pracy: Zespół Szkół Przyrodniczo-Usługowych i Bursy Szkolnej w Jeleniej Górze ul. Leśna 5, 58-560 Jelenia Góra
termin składania dokumentów: 11 lipca 2024  15:00
Dyrektor Zespołu Szkół Przyrodniczo – Usługowych i Bursy Szkolnej
w Jeleniej Górze ul. Leśna 5, 58-560 Jelenia Góra

ogłasza nabór na wolne stanowisko obsługi:

Pomoc kuchenna


I. Miejsce wykonywania pracy: Zespół Szkół Przyrodniczo-Usługowych i Bursy Szkolnej
w Jeleniej Górze ul. Leśna 5,
58-560 Jelenia Góra


II. Wymiar czasu pracy: 1/1 etat od 01.09.2024 r.


III. Rodzaj umowy: umowa o pracę na czas określony, docelowo na czas nieokreślony


IV. Niezbędne wymagania :
1) obywatelstwo polskie,

2) wykształcenie minimum zawodowe,

3) dyspozycyjność (praca zmianowa),

4) aktualne badania do celów sanitarno–epidemiologicznych wymagane w gastronomii,

5) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

6) niekaralność (kandydat nie może być skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne

przestępstwo, ścigany z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe),

7) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie i wykonywanie zadań na stanowisku pomoc kuchenna.


V. Dodatkowe atuty :

1) uczciwość, odpowiedzialność, rzetelność, dokładność, wysokie zaangażowanie w pracę,

dyspozycyjność, kultura osobista,
2) umiejętność pracy w zespole,

3) umiejętność działania pod presją czasu,

4) umiejętność dobrej organizacji pracy,

5) doświadczenie na podobnym stanowisku.


VI. Zakres wykonywanych zadań:

 • 1) pobieranie produktów spożywczych z magazynu żywnościowego od intendenta w ilościach

  przewidzianych recepturą,

  2) odpowiednie zabezpieczanie produktów przed rozpoczęciem ich obróbki,

  3) obróbka wstępna warzyw, owoców oraz wszelkich surowców do produkcji posiłków (mycie,

  obieranie, czyszczenie),

4) przygotowywanie śniadań i kolacji oraz innych potraw zgodnie z wytycznymi intendenta lub

kucharza i ustalonym jadłospisem,

5) pomoc w przygotowywaniu obiadu,

6) pomoc w porcjowaniu i wydawaniu posiłków,

7) przestrzeganie zasad technologii i estetyki oraz przepisów higieniczno-sanitarnych,

8) dbanie o najwyższą jakość i smak posiłków (śniadanie, kolacja) i wydawanie ich o

wyznaczonych godzinach,

 • 9) stosowanie wytycznych HACCP, przy przygotowywaniu posiłków,

  10) dbanie o estetykę i czystość ubioru – fartuch, nakrycie głowy, obuwie,

  11) przestrzeganie właściwego podziału pracy w kuchni,

  12) dbanie o należytą czystość pomieszczeń kuchennych, naczyń oraz sprzętu. Utrzymywanie w

  stanie używalności powierzony sprzęt kuchenny,

  13) przechowywanie pozostałości po posiłkach w odpowiednim do tego miejscu i stosownych

  pojemnikach,

  14) doraźne zastępowanie kucharza w przypadku jego nieobecności,

  15) wykonywanie innych poleceń kierownika gospodarczego, intendenta i kucharza związanych z

  organizacją pracy w kuchni w bursie,

  16) w okresie ferii i wakacji wykonywanie prac zleconych przez kierownika gospodarczego i/lub

  dyrektora.

VII. Wymagane dokumenty :

1) CV z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej

2) oświadczenie dla kandydata (osoby ubiegającej się o zatrudnienie)

3) kopie dokumentów potwierdzających zatrudnienie i staż pracy

4) kopie świadectwa ukończenia ostatniej szkoły

5) kopie innych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach – zaświadczenia o

ukończonych kursach, szkoleniach itp.

6) oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na ww.

stanowisku

7) oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie (osoba, której w wyniku

zakończenia procedury naboru zostanie przedstawiona propozycja zatrudnienia – przedstawia

informację z Krajowego Rejestru Karnego)

8) zgoda na przetwarzanie danych osobowych.


VIII. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:
Wymagane dokumenty aplikacyjne można składać:

- osobiście w dni robocze w godz. 7.00 – 15.00 w sekretariacie ZSPUiBS w zamkniętej kopercie z dopiskiem : „ Nabór na stanowisko pomoc kuchenna w Zespole Szkół Przyrodniczo-Usługowych i Bursy Szkolnej w Jeleniej Górze”;

- przesłać za pośrednictwem operatora pocztowego na adres : Zespół Szkół Przyrodniczo-Usługowych i Bursy Szkolnej w Jeleniej Górze ul. Leśna 5, 58-560 Jelenia Góra, z dopiskiem „ Nabór na stanowisko pomoc kuchenna w Zespole Szkół Przyrodniczo-Usługowych i Bursy Szkolnej w Jeleniej Górze”;

w terminie do 11.07.2024 r. do godz. 15:00.

O zachowaniu terminu decyduje data wpływu przesyłki do sekretariatu szkoły. Oferty zgłoszone po terminie nie będą rozpatrywane.

Informacja o wyniku naboru umieszczona będzie na stronie BIP ZSPUiBS https://edukacja.bip.jeleniagora.pl/?app=szkoly_placowki&nid=34

W ciągu 14 dni od rozstrzygnięcia naboru należy odebrać złożone dokumenty, w przypadku nieodebrania – będą one komisyjnie zniszczone.


O terminie rozmowy kwalifikacyjnej kandydat zostanie powiadomiony telefonicznie.

Dyrektor Zespołu Szkół- Przyrodniczo Usługowych i Bursy Szkolnej
w Jeleniej Górze

Agnieszka Samerdak
metryczka


Wytworzył: Katarzyna Matusiak (28 czerwca 2024)
Opublikował: Agnieszka Samerdak (28 czerwca 2024, 10:43:58)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 255