Strona główna  >  Ogłoszenia o naborze do pracy  >  Aktualne

stanowisko:

Konserwator (pomoc rzemieślnika)

miejsce pracy: Zespół Szkół Przyrodniczo-Usługowych i Bursy Szkolnej w Jeleniej Górze ul. Leśna 5, 58-560 Jelenia Góra
termin składania dokumentów: 11 lipca 2024  15:00
Dyrektor Zespołu Szkół Przyrodniczo – Usługowych i Bursy Szkolnej
w Jeleniej Górze ul. Leśna 5, 58-560 Jelenia Góra

ogłasza nabór na wolne stanowisko obsługi:

Konserwator (pomoc rzemieślnika)


I. Miejsce wykonywania pracy: Zespół Szkół Przyrodniczo-Usługowych i Bursy Szkolnej
w Jeleniej Górze ul. Leśna 5.
58-560 Jelenia Góra


II. Wymiar czasu pracy: 1/1 etat


III. Rodzaj umowy: umowa o pracę na czas określony, docelowo na czas nieokreślony


IV. Niezbędne wymagania :
1) obywatelstwo polskie,

2) wykształcenie minimum zasadnicze, zawodowe o profilu technicznym (znajomość podstaw
elektryki, hydrauliki, prac malarskich i porządkowych),

3) brak przeciwwskazań do pracy na wysokości,

4) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

5) niekaralność (kandydat nie może być skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne

przestępstwo, ścigany z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe),

6) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie i wykonywanie zadań na stanowisku konserwator,

7) doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku,

8) umiejętność dobrej organizacji pracy.


V. Dodatkowe atuty :

1) uczciwość, odpowiedzialność, rzetelność, dokładność, wysokie zaangażowanie w pracę, dyspozycyjność,
2) uprawnienia elektryczne (w zakresie obsługi i konserwacji).


VI. Zakres wykonywanych zadań:

 • Wykonywanie prac naprawczo-remontowych na terenie obiektu ZSPUiBS w tym:

 1. drobne prace elektryczne (naprawa i wymiana uszkodzonych gniazdek i kontaktów, żarówek),

 2. prace związane z konserwacją urządzeń wodno – kanalizacyjnych (naprawa kranów, spłuczek, wymiana uszkodzonych elementów armatury łazienkowej, udrażnianie instalacji),

 3. dbałość o prawidłowe funkcjonowanie elementów wyposażenia obiektu,

 4. prace remontowo-malarskie w zakresie podstawowym (umiejętność gipsowania
  i szpachlowania niewielkich ubytków powstających w trakcie eksploatacji budynku, podstawowe umiejętności malarskie),

 5. planowanie i przeprowadzenie prac remontowo – malarskich np. zakładanie i naprawa wykładziny podłogowej, malowanie pomieszczeń, drzwi i okien, wykonywanie drobnych napraw murarskich,

 6. prace naprawcze związane ze sprzętem szkolnym (naprawa stolików, ławek, biurek, krzeseł, pozostałego wyposażenia meblowego),

 7. pomoc pozostałym członkom personelu obsługi przy cięższych pracach porządkowych
  i remontach w czasie ferii i wakacji (przesuwanie ciężkich szaf, mebli itp.),

 8. prace porządkowe wokół obejścia szkoły: sprzątanie śmieci, grabienie liści, odśnieżanie, posypywanie solą i piaskiem powierzchni chodników i parkingów, koszenie trawników,

 9. obsługa elektronarzędzi,

 10. znajomość i przestrzeganie obowiązujących przepisów prawa i instrukcji w zakresie realizacji zadań i obowiązków służbowych, w szczególności: regulaminu pracy, przepisów BHP i przeciwpożarowych oraz przepisów sanitarnych,

 11. dbanie o stan techniczny powierzonego sprzętu i mienia,

 12. utrzymywanie porządku w pomieszczeniach przynależnych konserwatorowi,

 13. wykonywanie innych prac zleconych przez Kierownika Gospodarczego,

 14. zgłaszanie wszelkich zauważonych nieprawidłowości stanowiących zagrożenie dla bezpieczeństwa osób przebywających na terenie obiektu.


VII. Wymagane dokumenty :

1) CV z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej

2) oświadczenie dla kandydata (osoby ubiegającej się o zatrudnienie)

3) kopie dokumentów potwierdzających zatrudnienie i staż pracy

4) kopia świadectwa ukończenia ostatniej szkoły

5) kopie innych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach – zaświadczenia o

ukończonych kursach, szkoleniach itp.

6) oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na ww.

stanowisku

7) oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie (osoba, której w wyniku

zakończenia procedury naboru zostanie przedstawiona propozycja zatrudnienia – przedstawia

informację z Krajowego Rejestru Karnego)

8) zgoda na przetwarzanie danych osobowych.


VIII. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:
Wymagane dokumenty aplikacyjne można składać:

- osobiście w dni robocze w godz. 7.00 – 15.00 w sekretariacie ZSPUiBS w zamkniętej kopercie z dopiskiem : „ Nabór na stanowisko konserwatora w Zespole Szkół Przyrodniczo-Usługowych i Bursy Szkolnej w Jeleniej Górze”;

- przesłać za pośrednictwem operatora pocztowego na adres : Zespół Szkół Przyrodniczo-Usługowych i Bursy Szkolnej w Jeleniej Górze ul. Leśna 5, 58-560 Jelenia Góra, z dopiskiem „ Nabór na stanowisko konserwatora w Zespole Szkół Przyrodniczo-Usługowych i Bursy Szkolnej w Jeleniej Górze”;

w terminie do 11.07.2024 r. do godz. 15:00.

O zachowaniu terminu decyduje data wpływu przesyłki do sekretariatu szkoły. Oferty zgłoszone po terminie nie będą rozpatrywane.

Informacja o wyniku naboru umieszczona będzie na stronie BIP ZSPUiBS https://edukacja.bip.jeleniagora.pl/?app=szkoly_placowki&nid=34

W ciągu 14 dni od rozstrzygnięcia naboru należy odebrać złożone dokumenty, w przypadku nieodebrania – będą one komisyjnie zniszczone.


O terminie rozmowy kwalifikacyjnej kandydat zostanie powiadomiony telefonicznie.

Dyrektor Zespołu Szkół- Przyrodniczo Usługowych i Bursy Szkolnej w Jeleniej Górze

Agnieszka Samerdak

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych


Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679

z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem

danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia

dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119

z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zespół Szkół Przyrodniczo-Usługowych i Bursy Szkolnej w Jeleniej Górze ul. Leśna 5, 58-560 Jelenia Góra reprezentowany przez Dyrektora;

kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – iod@zspu.jgora.pl

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO w celu

związanym z przeprowadzeniem naboru na wolne stanowisko obsługi zgodnie z ustawą

z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych;

Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępnione uprawnionym służbom i organom

administracji publicznej, tylko jeśli przepisy ustaw to nakazują lub na to pozwalają;

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 14 dni roboczych od daty

zamieszczenia informacji o wynikach naboru w Biuletynie Informacji Publicznej,

a w przypadku pięciu najlepszych kandydatów przez okres 3 miesięcy od dnia nawiązania

stosunku pracy z kandydatem, który wygrał nabór;

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego w rozumieniu

określonym w przepisach RODO;

 w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób

zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

posiada Pani/Pan:

na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;

na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania

danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;

prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna

Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy

RODO;

prawo do usunięcia danych osobowych;

prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych;

prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO.

Zakres każdego z w/w praw oraz sytuacje, w których można z nich skorzystać wynikają

z przepisów z zakresu ochrony danych osobowych (RODO i przepisów krajowych).

To, z którego uprawnienia będzie można skorzystać będzie przedmiotem rozstrzygnięcia przez

Administratora w ramach rozpatrywania ewentualnego wniosku o skorzystanie, z któregoś

z ww. praw.

metryczka


Wytworzył: Katarzyna Matusiak (28 czerwca 2024)
Opublikował: Agnieszka Samerdak (28 czerwca 2024, 10:52:58)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 252