Strona główna  >  Ogłoszenia o naborze do pracy  >  Aktualne

stanowisko:

instruktor do prowadzenia zajęć tanecznych dla dzieci 3-6 lat

miejsce pracy: Miejskie Przedszkole Nr 11 'Krasnala Hałabały' w Jeleniej Górze
termin składania dokumentów: 31 lipca 2024  12:00


Ogłoszenie o naborze na stanowisko instruktor do prowadzenia zajęć tanecznych


Dyrektor Miejskiego Przedszkola Nr 11  ”Krasnala Hałabały” w Jeleniej Górze  ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko – instruktor do prowadzenia zajęć tanecznych dla dzieci w wieku 3-6 lat w ramach projektu „Akademia przedszkolaka”, nr FEDS.08.01-IZ.00-0056/23

Liczba wolnych miejsc pracy: 1

I. Przedmiot naboru:

1.     Stanowisko: instruktor do prowadzenia zajęć tanecznych w ramach projektu „Akademia przedszkolaka”
2.   Umowa o pracę na czas określony, na rok szkolny 2024/2025,
3.   Planowane zatrudnienie od 1 września 2024 r.

4.   Wymiar zatrudnienia: 190 godzin lekcyjnych, 5 godzin tygodniowo
 
II. Wymagania niezbędne:

Do naboru może przystąpić osoba fizyczna, która spełnia następujące wymagania:

1. Wykształcenie zgodne z Rozporządzeniem  Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia   2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli D. U. z  dnia 24 sierpnia 2017 r. Poz. 1575 tj.
a)      studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie, na kierunku pedagogika wczesnoszkolna z elementami gimnastyki korekcyjnej
b)     ukończona Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia – tytuł zawodowego muzyka
2.     Posiadanie obywatelstwa polskiego;
3.     Pełna zdolność do czynności prawnych;
4.     Korzystanie z pełni praw publicznych;
5.     Brak prawomocnego wyroku sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
6.     Nienaganna postawa moralna;
7.     Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku instruktor ds. zajęć tanecznych
 
III. Wymagania dodatkowe:

a)     Umiejętność pracy w zespole, w tym: cierpliwość i opanowanie,
b)     Komunikatywność - łatwość w nawiązywaniu kontaktów z dziećmi,
c)     Kreatywność – w tym inicjatywność i pomysłowość.

IV. Zakres wykonywanych zadań głównych na stanowisku:

1.     Organizowanie i prowadzenie zajęć tanecznych;
2.     Dbanie o bezpieczeństwo i zdrowie wychowanków.


V.     Warunki pracy na stanowisku:
1.     Praca w budynku  Miejskiego Przedszkola Nr 11’Krasnala Hałabały” w Jeleniej Górze przy ul. Chopina 4
2.     Praca w zespole;
3.     Wysoka odpowiedzialność za powierzone zadania.

VI. Wymagane dokumenty:

1.       List motywacyjny wraz uzasadnieniem przystąpienia do naboru na wolne stanowisko wychowania przedszkolnego w Miejskim Przedszkola Nr 11
2.       Życiorys (CV);
List motywacyjny oraz życiorys (CV) należy opatrzyć własnoręcznym podpisem, klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.)” oraz numerem telefonu kontaktowego wraz z adresem e-mail.
3.     Kserokopia dokumentu potwierdzającego posiadanie obywatelstwa polskiego (kserokopia 2 stron ważnego dowodu osobistego);
4.     Kwestionariusz osobowy;
5.     Oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych;
6.     Oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych;
7.     Oświadczenie kandydata o braku prawomocnego wyroku sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego
8.     Kserokopia dokumentu potwierdzającego wymagane wykształcenie;
9.     Kserokopie dokumentów potwierdzających dotychczasowe zatrudnienie;
10.  Kserokopia dokumentu potwierdzającego wymagany stopień awansu zawodowego;
11.  Kserokopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje i umiejętności (np. zaświadczenia o odbytych szkoleniach lub kursach, referencje z poprzednich miejsc pracy, itp.);

VII. Termin i miejsce składania dokumentów:

1.     Termin złożenia dokumentów upływa z dniem  31 lipca  2024 r. o godz. 12.00
2.     Wymagane dokumenty należy złożyć osobiście w zaklejonej kopercie w kancelarii – księgowość w Miejskim Przedszkolu Nr 11 „Krasnala Hałabały” w Jeleniej Górze opisane: nabór na stanowisko instruktor do prowadzenia zajęć tanecznych.
                                                                                    

 Dyrektor przedszkola
      Monika Sołek

metryczka


Wytworzył: Magdalena Tatar (5 lipca 2024)
Opublikował: Magdalena Tatar (5 lipca 2024, 09:45:17)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 117