zamówienie na:

Wykonanie przeglądów (kontroli okresowych) oraz czyszczenia przewodów wentylacyjnych, dymowych i spalinowych w budynkach zarządzanych przez Zespół Szkół Przyrodniczo-Usługowych i Bursy Szkolnej w Jeleniej Górze

zamawiający: Zespół Szkół Przyrodniczo-Usługowych i Bursy Szkolnej w Jeleniej Górze
tryb zamówienia: zapytanie ofertowe
nr sprawy: KG.271.2.2021
wartość: do 130.000 złotych netto
termin składania ofert: 22 października 2021  12:00
wynik postępowania: Rozstrzygnięcie w załączeniu 
Znak sprawy: KG.271.2.2021


ZAPYTANIE OFERTOWE


  1. Zamawiający:

Zespół Szkół Przyrodniczo – Usługowych i Bursy Szkolnej w Jeleniej Górze, ul. Leśna 5, 58-560 Jelenia Góra

zaprasza do złożenia ofert na: Wykonanie przeglądów (kontroli okresowych) kominiarskich oraz czyszczenia przewodów wentylacyjnych, dymowych i spalinowych w budynkach zarządzanych przez Zespół

Szkół Przyrodniczo-Usługowych i Bursy Szkolnej w Jeleniej Górze

  1. Opis przedmiotu zamówienia:

Wykonanie przeglądów (kontroli okresowych) kominiarskich oraz czyszczenia przewodów wentylacyjnych, dymowych i spalinowych w budynkach zarządzanych przez Zespół Szkół Przyrodniczo-Usługowych i Bursy Szkolnej w Jeleniej Górze - zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa oraz zgodnie z art. 62 ust. 1  pkt 1 ppkt c ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 784 z późn. zm.), zgodnie z wykazem adresowym stanowiącym załącznik nr 1 oraz zakresem kontroli rocznych kominiarskich stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.

  1. Termin realizacji zamówienia: od dnia zawarcia umowy/ wystawienia zlecenia do dnia 30/11/2021 r.

  2. Termin otwarcia ofert: 21/10/2021 r. godz. 12:00. Oferty złożone po wyznaczonym terminie nie będą podlegały ocenie.

Zamawiający zastrzega sobie:

  1. możliwość żądania od Wykonawcy w trakcie postępowania wyjaśnień w zakresie złożonej

oferty oraz uzupełniania brakujących dokumentów;

  1. prawo do poprawienia w ofercie oczywistych omyłek pisarskich, oczywistych omyłek rachunkowych, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty - niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona,

  2. możliwość odwołania ogłoszenia o zamówieniu w przypadku zaistnienia uzasadnionych przyczyn, jak również prawo unieważnienia ogłoszenia o zamówieniu bez podania przyczyny,

  3. skontaktowania się jedynie z wybranym wykonawcą, który złoży prawidłowo wypełnioną ofertę spełniającą kryteria oceny oferty

  1. Przy wyborze oferty zostaną zastosowane następujące kryteria oceny ofert1:

1) Cena - waga 100 %

6. Wzór Formularza oferty - załącznik nr 3 do zapytania ofertowego

7. Warunki płatności – przelew 21 dni od dnia prawidłowo wystawionej faktury i dostarczonej do ZSPUiBS

8. Forma - sposób przygotowania/złożenia oferty*: Ofertę należy sporządzić w języku polski

1) w formie elektronicznej na adres skrzynki pocztowej e-mail: zspu.jgora@gmail.com

2) w formie papierowej: złożyć w nieprzezroczystej, zabezpieczonej przed otwarciem kopercie z opisem: Oferta w postępowaniu „ wykonanie okresowej rocznej kontroli stanu technicznego

budynków zarządzanych przez Zespół Szkół Przyrodniczo-Usługowych i Bursy Szkolnej w Jeleniej Górze ” wskazując Nazwę i adres Wykonawcy.

9. Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami ze strony Zamawiającego:

Monika Momot – kierownik gospodarczy, tel. 75 75 474 32, mail: kierownikgospodarczy@zspu.jgora.pl


………………..…………………..……

data i podpis Dyrektora lub osoby upoważnionej


metryczka


Odpowiada za treść: Monika Momot - kierownik gospodarczy
Opublikował: Damian Pieniądz (7 października 2021, 11:11:19)

Ostatnia zmiana: Damian Pieniądz (12 listopada 2021, 14:29:28)
Zmieniono: Rozstrzygnięcie w załączeniu

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 414