zamówienie na:

Usługa zerwania płytek ceramicznych na tarasie wejściowym do Bursy – frezowanie powierzchni, położenie podwójnej warstwy izolującej od wody, odtworzenie dylatacji, położenie nowych płytek ceramicznych.

zamawiający: Bursa Szkolna nr 1 w Jeleniej Górze
tryb zamówienia: zapytanie ofertowe
nr sprawy: 2/2022
wartość: poniżej 130 000 złotych netto
termin składania ofert: 2 września 2022  11:00
wynik postępowania: Najkorzystniejszą ofertę złozyła firma FIX IN wykończenia i remonty wnętrz Marek Obrocki 
   Zapytanie ofertowe nr 2/2022


I. ZAMAWIAJĄCY
Bursa Szkolna nr 1 w Jeleniej Górze, ulica Jana Kilińskiego 5,7. 
Jednostka budżetowa Miasta Jeleniej Góry

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Usługa zerwania płytek ceramicznych na tarasie wejściowym do Bursy – powierzchnia 70 m2 plus schody: 5*4,70 m i 4*2,70 metra; frezowanie powierzchni, położenie podwójnej warstwy izolującej od wody, odtworzenie dylatacji, położenie nowych płytek ceramicznych. Gwarancja na szczelność i jakość wykonania tarasu: 2 lat.

III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA:

Termin wykonania prac do 31.10.2022 r.

IV. OPIS SPOSBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
Oferta powinna być:
- opatrzona pieczątką firmową,
- posiadać datę sporządzenia,
- zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP,
- podpisana czytelnie przez wykonawcę. 
- zawierać cenę brutto, uwzględniającą całość kosztów.

V. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT
1. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty elektronicznej na adres: bursa1@jeleniagora.pl , poczty, kuriera na  adres: Bursa Szkolna nr 1 w Jeleniej Górze, ulica Jana Kilińskiego 5,7 58-500 Jelenia Góra,  do dnia 02 września 2022 roku, do godziny 11:00. 
2. Ocena ofert  zostanie  dokonana  w dniu  05 września 2022 roku, a wyniki  i wybór najkorzystniejszej oferty zostanie ogłoszony o godzinie 14:00 w siedzibie Bursy
oraz na stronie internetowej pod adresem: http://edukacja.bip.jeleniagora.pl
3.   Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
4. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
6.    Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie: http://edukacja.bip.jeleniagora.pl

VI. OCENA OFERT
Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:
1 - Cena 90%
2 – Udokumentowane doświadczenie w realizacji takich samych lub podobnych usług  10%.

VII. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów za pośrednictwem strony internetowej znajdującej się pod adresem http://edukacja.bip.jeleniagora.pl

VIII. DODATKOWE INFORMACJE
Dodatkowych informacji udziela Krzysztof Raczek: telefonicznie 756453270 w godzinach 9:00-15:00.
                           

metryczka


Odpowiada za treść: Krzysztof Raczek
Opublikował: Krzysztof Raczek (16 sierpnia 2022, 11:57:54)

Ostatnia zmiana: Krzysztof Raczek (7 września 2022, 11:59:19)
Zmieniono: Wprowadzono rozstrzygniecie.

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 264