zamówienie na:

o Roczny przegląd 14 sztuk gaśnic, w tym 13 sztuk do gaszenia pożarów A, B, C i 1 sztuka do gaszenia pożarów AFF. o Roczny przegląd hydrantów wewnętrznych – 8 sztuk, zgodnie z PN-EN 671-3:2002. o Pomiar natężenia oświetlenia awaryjnego 41 punktów zgodnie z PN-EN 1838:2005

zamawiający: Bursa Szkolna nr 1 w Jeleniej Górze
tryb zamówienia: zapytanie ofertowe
nr sprawy: 5/2022
wartość: poniżej 130 000 złotych netto
termin składania ofert: 3 listopada 2022  10:00
wynik postępowania: Najkorzystniejszą cenowo ofertę spełniającą kryteria złożyła firma Spark Zabezpieczenia ppoż Michał Morawski Kłodzko 
Zapytanie ofertowe nr 5/2022


I. ZAMAWIAJĄCY
Bursa Szkolna nr 1 w Jeleniej Górze, ulica Jana Kilińskiego 5,7. 
Jednostka budżetowa Miasta Jeleniej Góry

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

o Roczny przegląd 14 sztuk gaśnic, w tym 13 sztuk do gaszenia pożarów A, B, C i 1 sztuka do gaszenia pożarów AFF.
o Roczny przegląd hydrantów wewnętrznych – 8 sztuk, zgodnie z PN-EN 671-3:2002.
o Pomiar natężenia oświetlenia awaryjnego 41 punktów zgodnie z PN-EN 1838:2005

Zamawiający dopuszcza możliwości powierzenia części lub całości zamówienia podwykonawcom.

III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA:

Termin wykonania prac do 30.11.2022 r. przy czym dokładny termin przeglądu i pomiarów, musi być uzgodniony z dyrektorem Bursy.

IV. OPIS SPOSBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
Oferta powinna być:
- opatrzona pieczątką firmową,
- posiadać datę sporządzenia, 
- zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP,
- podpisana czytelnie przez wykonawcę. 
- zawierać cenę brutto, uwzględniającą całość kosztów

V. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT
1. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty elektronicznej na adres: bursa1@jeleniagora.pl , poczty, kuriera na  adres: Bursa Szkolna nr 1 w Jeleniej Górze, ulica Jana Kilińskiego 5,7 58-500 Jelenia Góra,  do dnia 03 listopada 2022 roku, do godziny 10:00. 
2. Ocena ofert  zostanie  dokonana  w dniu  04 listopada 2022 roku, a wyniki  i wybór najkorzystniejszej oferty zostanie ogłoszony o godzinie 14:00 w siedzibie Bursy
oraz na stronie internetowej pod adresem: http://edukacja.bip.jeleniagora.pl
3.   Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
4. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
6.    Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie: http://edukacja.bip.jeleniagora.pl

VI. OCENA OFERT
Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:
1 - Cena 80%
2 – Udokumentowane doświadczenie w realizacji takich samych lub podobnych usług. 20%.

VII. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów za pośrednictwem strony internetowej znajdującej się pod adresem http://edukacja.bip.jeleniagora.pl

VIII. DODATKOWE INFORMACJE
Dodatkowych informacji udziela Krzysztof Raczek: telefonicznie 756453270 w godzinach 9:00-15:00.
                          

metryczka


Odpowiada za treść: Krzysztof Raczek
Opublikował: Krzysztof Raczek (24 października 2022, 10:39:35)

Ostatnia zmiana: Krzysztof Raczek (4 listopada 2022, 14:33:33)
Zmieniono: Rozstrzygnięcie zapytania

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 238