zamówienie na:

Opracowanie dokumentacji projektowej oddymiania klatki schodowej

zamawiający: Bursa Szkolna nr 1 w Jeleniej Górze
tryb zamówienia: zapytanie ofertowe
nr sprawy: 1/2023
wartość: poniżej 130 000 złotych netto
termin składania ofert: 4 grudnia 2023  10:00
przyczyna unieważnienia: Z uwagi na opinię oferenta, który złożył najkorzystniejszą ofertę, że brak jest możliwości zaprojektowania systemu oddymiania w 100% zgodnego z przyjętym standardem - unieważniam zapytanie 1/2023 . rezygnuję z realizacji projektu. 
 Zapytanie ofertowe nr 1/2023

I. ZAMAWIAJĄCY
Bursa Szkolna nr 1 w Jeleniej Górze, ulica Jana Kilińskiego 5,7. 
Jednostka budżetowa Miasta Jeleniej Góry

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Opracowanie dokumentacji projektowej zawierającej:
        ◦ Projekt techniczny instalacji oddymiania grawitacyjnego jednej klatki schodowej w Bursie Szkolnej nr 1 w Jeleniej Górze wraz z nawiewem mechanicznym wykonany na podstawie dowolnego standardu, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, normami, wiedzą i zasadami sztuki budowlanej – 3 egz.
        ◦ Projekt techniczny urządzenia oddymiającego klatki schodowej powinien zawierać niezbędne uzgodnienia rzeczoznawcy ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych.
        ◦ Szczegóły do okazania w czasie wizji lokalnej.

III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA:

Termin wykonania i przekazania dokumentacji do 22.12.2023 r. 

IV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
Oferta powinna być:
- opatrzona pieczątką firmową,
- posiadać datę sporządzenia, 
- zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP,
- podpisana czytelnie przez wykonawcę. 
- zawierać cenę brutto, uwzględniającą całość kosztów

V. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT
1. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty elektronicznej na adres: bursa1@jeleniagora.pl , poczty, kuriera na  adres: Bursa Szkolna nr 1 w Jeleniej Górze, ulica Jana Kilińskiego 5,7 58-500 Jelenia Góra,  do dnia 04 grudnia 2023 roku, do godziny 10:00. 
2. Ocena ofert  zostanie  dokonana  w dniu  04 grudnia 2023 roku o godzinie 14:00 w siedzibie Bursy.
3.   Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
4. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
6.    Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie: http://edukacja.bip.jeleniagora.pl

VI. OCENA OFERT
Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:
1 - Cena 80%
2 – Udokumentowane doświadczenie w realizacji takich samych lub podobnych usług. 20%.

VII. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów za pośrednictwem strony internetowej znajdującej się pod adresem http://edukacja.bip.jeleniagora.pl

VIII. DODATKOWE INFORMACJE
Dodatkowych informacji udziela Krzysztof Raczek: telefonicznie 756453270 w godzinach 9:00-15:00.

metryczka


Odpowiada za treść: Krzysztof Raczek
Opublikował: Krzysztof Raczek (24 listopada 2023, 09:22:00)

Ostatnia zmiana: Krzysztof Raczek (5 grudnia 2023, 15:28:09)
Zmieniono: Unieważniono

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 243