zamówienie na:

Usługę ratowniczego zabezpieczenia basenu miejskiego

zamawiający: Międzyszkolny Ośrodek Sportu
tryb zamówienia: Zapytanie ofertowe
nr sprawy: 1/2017
wartość: poniżej 30000 euro
termin składania ofert: 31 marca 2017  15:00
wynik postępowania: Postępowanie nie zostało rozstrzygnięte, ponieważ wartość ofert przekroczyła szacowane koszty zamówienia. 
Dyrektor Międzyszkolnego Ośrodka Sportu w Jeleniej Górze ogłasza konkurs ofert na usługę ratowniczego zabezpieczenia sezonowego kompleksu basenów miejskich przy ulicy Sudeckiej 42 w Jeleniej Górze. 

1. Zamawiający: 
Międzyszkolny Ośrodek Sportu w Jeleniej Górze
zaprasza do złożenia ofert na: 
Usługę ratowniczego zabezpieczenia sezonowego kompleksu basenów miejskich przy ulicy Sudeckiej 42 w Jeleniej Górze. 
(nazwa zamówienia)

2. Opis przedmiotu zamówienia: 
Ratownicze zabezpieczenie kompleksu basenów miejskich przy ul. Sudeckiej 42 w sezonie letnim 2017.
W skład kompleksu wchodzą:
- dwie niecki basenowe o wymiarach 50x25 metrów każda
- brodzik o średnicy 7 metrów,
- wieża o 2 stopniach wysokości - 3 i 5m,
- zjeżdżalnia wodna.
Wymagana ilość ratowników - zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Uprawnienia ratowników - ratownicy winni posiadać uprawnienia przewidziane odpowiednimi przepisami.

3. Termin realizacji zamówienia: 
Codziennie od 24.06.2016 do 03.09.2016 włącznie w godzinach od 10.00 do 19.00

4. Miejsce i termin złożenia oferty: 
Międzyszkolny Ośrodek Sportu w Jeleniej Górze
ul. Sudecka 42
58-500 Jelenia Góra
31-03-2017, godzina 15.00
5. Kryterium oceny ofert: cena – 100%
6. Wzór oferty - załącznik Nr 1 do zapytania ofertowego.
7. Sposób przygotowania oferty:
Ofertę należy sporządzić w formie pisemnej w języku polskim;
Złożyć w formie elektronicznej jako skan załącznika nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego na adres biuro@mosjg.pl jako temat wiadomości należy wpisać: Oferta w postępowaniu  Usługa ratowniczego zabezpieczenia sezonowego kompleksu basenów miejskich przy ulicy Sudeckiej 42 w Jeleniej Górze lato 2017.

8. Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami ze strony Zamawiającego: 
Radomir Kukiel, mos.jgora@ o2.pl Załącznik Nr 1 do zapytania ofertowego

Nazwa Wykonawcy: ………………………...……………….
Adres wykonawcy:   …………………………………………………
Telefon: …………………………………………………
E-mail: …………………………………………………
NIP i Regon: ………………………………………………….

Międzyszkolny Ośrodek Sportu
Ul. Sudecka 42
58-500 Jelenia Góra  


O F E R T A 
Odpowiadając na zapytanie ofertowe, na zadanie: 
Usługa ratowniczego zabezpieczenia sezonowego kompleksu basenów miejskich przy ulicy Sudeckiej 42 w Jeleniej Górze lato 2017.
oferuję:
1. Wykonanie przedmiotu zamówienia za:
Cenę  ryczałtową (brutto).................................PLN (słownie PLN..........................................) w tym należny podatek VAT.
2. Oświadczam, że zapoznałem się z zapytaniem ofertowym i nie wnoszę zastrzeżeń.
3. Potwierdzam wykonanie usługi w okresie: codziennie od 24-06-2017 do 03-09-2017 r. włącznie.
4. Oświadczam, że:
a) spełniam warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
b) posiadam uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności objętych niniejszym zamówieniem, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
c) ……………………………………………………………………………………………..
........................................................ 
    (podpis wykonawcy lub osoby upełnomocnionej)W załączeniu:
1. Aktualny KRS lub CEIDG
2. _

{załącznik nr 1 do zapytanie} (16kB) word

metryczka


Odpowiada za treść: Radomir Kukiel
Opublikował: Maria Piwowarek (23 marca 2017, 13:17:02)

Ostatnia zmiana: Maria Piwowarek (7 kwietnia 2017, 09:39:36)
Zmieniono: wprowadzenie informacji o nierozstrzygnięciu postepowania

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 587