zamówienie na:

Usługę przeglądu, konserwacji i obsługi technicznej systemu sygnalizacji pożaru i oddymiania w Bursie Szkolnej nr 1 w Jeleniej Górze zgodnie ze wskazaniami producenta i przepisami przeciwpożarowymi.

zamawiający: Bursa Szkolna nr 1 w Jeleniej Górze
tryb zamówienia: Zapytanie ofertowe
nr sprawy: 4/2018
wartość: poniżej 30 000 euro
termin składania ofert: 30 listopada 2018  12:00
wynik postępowania: Jedyną ofertę, spełniającą kryteria złożyła firma Bielak Systemy Grzegorz Bielak. Oferta została wybrana i zaakceptowana. 
Zapytanie ofertowe nr 4/2018


I. ZAMAWIAJĄCY
Bursa Szkolna nr 1 w Jeleniej Górze, ulica Jana Kilińskiego 5,7. 
Jednostka budżetowa Miasta Jeleniej Góry

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Przeglądu, konserwacji i obsługi technicznej systemu sygnalizacji pożaru i oddymiania w Bursie Szkolnej nr 1 w Jeleniej Górze zgodnie ze wskazaniami producenta i przepisami przeciwpożarowymi. Instalacja alarmu ppoż. i oddymiania klatki schodowej oparta jest na centrali FAP 544 firmy Elkron  (Dystrybutor MiWi URMET) – dwie pętle, czujki adresowane typu FM 500, FDT 500, FDOT 5000, razem 104 czujek. W razie potrzeby w Bursie udostępniana jest szczegółową dokumentacja techniczna systemu..
Warunkiem świadczenia usługi jest posiadanie przez Oferenta autoryzacji do obsługi systemu sygnalizacji pożaru opartej na centrali FAP 544 firmy Elkron.  
W przypadkach awaryjnych lub wymagających natychmiastowej interwencji, Oferent przystąpi niezwłocznie do działania mającego na celu usunięcie problemu, nie później jednak niż w ciągu 6h , po otrzymaniu zgłoszenia telefonicznego.
Oferent zobowiązany jest do udzielenia gwarancji na wykonane naprawy, na okres 3 miesięcy od daty wykonania usługi.

III. TERMIN WYKONANIA USŁUGI:

Grudzień 2018 – grudzień 2019, istnieje możliwość wydłużenia okresu umowy w wyniku dwustronnych negocjacji przed podpisaniem umowy.

IV. OPIS SPOSBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
Oferta powinna być:
- opatrzona pieczątką firmową,
- posiadać datę sporządzenia, 
- zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP,
- zawierać cenę netto i brutto za jeden miesiąc świadczenia usługi, przy założeniu 12  miesięcznej umowy, 
- zawierać kopię autoryzacji do obsługi systemu sygnalizacji pożaru opartej na centrali FAP 544 firmy Elkron.

V. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT
1. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty elektronicznej na adres: bursa1@jeleniagora.pl , poczty, kuriera lub też dostarczona osobiście na  adres: Bursa Szkolna nr 1 w Jeleniej Górze, ulica Jana Kilińskiego 5,7 58-500 Jelenia Góra,  do dnia 30 listopada 2018 roku, do godziny 12:00. 
2. Ocena ofert  zostanie  dokonana  w dniu  30 listopada 2018 roku, a wyniki  i wybór najkorzystniejszej oferty zostanie ogłoszony o godzinie 15:00 w siedzibie Bursy
oraz na stronie internetowej pod adresem: http://edukacja.bip.jeleniagora.pl
3.   Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
4. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
6.    Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie: http://edukacja.bip.jeleniagora.pl
7.    Złożenie niniejszego zapytania ofertowego nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego i otrzymanie w jego konsekwencji oferty nie jest równorzędne ze złożeniem zamówienia przez Zamawiajacego i nie stanowi podstawy do roszczenia praw ze strony Oferenta do zawarcia umowy.

VI. OCENA OFERT
Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:
1 - Cena netto za miesiąc świadczenia usługi 90% punktów,
2 – Udokumentowane doświadczenie w realizacji takich samych lub podobnych usług. 10% punktów.

VII. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów za pośrednictwem strony internetowej znajdującej się pod adresem http://edukacja.bip.jeleniagora.pl

VIII. DODATKOWE INFORMACJE
Dodatkowych informacji udziela Krzysztof Raczek: telefonicznie 756453270 lub osobiście w siedzibie Bursy w godzinach 9:00-15:00.
                           

metryczka


Odpowiada za treść: Krzysztof Raczek
Opublikował: Krzysztof Raczek (22 listopada 2018, 22:41:50)

Ostatnia zmiana: Krzysztof Raczek (4 grudnia 2018, 15:35:35)
Zmieniono: Wprowadzono rozstrzygnięcie zapytania ofertowego.

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 885